Климатека

66 Публикации

Наръчник за несигурността

Наръчникът цели да даде най-добрите съвети за комуникация на климатичните промени и да помогне на читателя да противодейства на използването на естествената във всяка наука доза несигурност като аргумент за бездействие срещу проблемите около климата.

Емисии на парникови газове в България през 1988-2018

Национален инвентарен доклад на ИАОС за парниковите емисии в България за периода 1988-2018 (вкл. и по икономически и технологични сектори).

“Изкопаемите CO2 емисии на всички държави” – 2020

Базата данни от емисии за глобални изследвания на атмосферата (EDGAR) предоставя оценка на емисиите на въглероден диоскид от изкопаеми горива за всички държави в света от 1970 до 2019.

Съвместен симпозиум на IPBES и IPCC относно биорзанообразието и климатичните промени – медийно съобщение

Медийно съобщение относно съвместния семинарен доклад на IPBES и IPCC относно биоразнообразието и климатичните промени.

България: Изоставаща в енергийния преход

Информационна брошура, съдържаща информация относно настоящото и бъдещото състояние на енергийния преход в България.

Climate Change Worksheet

Кратка брошура, обясняваща механизмите на промените в климата.

“Промени в климата и суша” – Обобщение за неспециалисти

Резюме на специлания доклад на IPCC относно промените в климата, опустиняването, деградацията на сушата, устойчиво управление на земите, хранителна сигурност…

“Глобално затопляне с 1,5 ºC” – Обобщение за неспециалисти

Резюме на специалния доклад на IPCC относно последиците от глобално затопляне с 1,5 °C над пред-индустриалните нива, сценарии за емисии на парникови газове, в контекста на засилването на световната реакция срещу заплахата от промените в климата, устойчивото развитие и усилията за премахване на бедността.

“Състояние на глобалния климат през 2020”

Годишната оценка на климата на Земята Световната метеорологична организация за 2020 г, извършена чрез 7 основни индикатори за световния климат – концентрации на парникови газове, температура, морско равнище, морски лед в Арктика, ледовете в Антарктида и др.

Мит: Повече въглероден диоксид в атмосферата може да повлияе само по благоприятен начин върху растенията

За да растат, растенията се нуждаят от 3 основни неща: слънчева светлина, вода и въглероден диоксид. Но това не означава, че повече въглероден диоксид ще е от полза за растенията. Макар и някои експерименти да показват положително въздействие върху растенията при по-висока концентрация на CO2, резултати от други показват, че повишени концентрации на газа могат да причинят вреди. Освен това увеличените концентрации на CO2 водят до изменения на климата – повишение на глобалната температура, промени в режимите на валежите и увеличение на честотата и силата на екстремни метеорологични явления, а последствията от тях върху растенията са преобладаващо негативни.