Климатека

68 Публикации

Климатека – отворената платформа за знание, посветена на климатичните промени, стана на 2 години

На 5 юни 2022 г., когато се отбелязва Световният ден на околната среда, се навършиха и 2 години от създаването на отворената платформа за знание Климатека. За тези две години авторският ни екип се разрасна няколко пъти – от 3-ма души в началото, сега работим с повече от 25 учени и експерти, които създават ново и оригинално съдържание. Всеки от тях разглежда климатичните промени през призмата на своята експертиза и се старае да разкаже за процесите увлекателно и на достъпен език. През последната година работихме и върху създаването и развитието на партньорска мрежа от медии и журналисти, които заедно с учените да създават качествени материали по темата за климатичните промени. Опитваме се да подобрим диалога между учени и журналисти, защото всички ние имаме нужда от актуална и достоверна информация по темата.

Китайското икономическо присъствие в Централна и Източна Европа. Въздействието върху енергийния преход и климата

Медийно съобщение относно изследване на CSD за влиянието на китайските инвестиции върху енергийния преход в Централна и Източна Европа.

Наръчник за несигурността

Наръчникът цели да даде най-добрите съвети за комуникация на климатичните промени и да помогне на читателя да противодейства на използването на естествената във всяка наука доза несигурност като аргумент за бездействие срещу проблемите около климата.

Емисии на парникови газове в България през 1988-2018

Национален инвентарен доклад на ИАОС за парниковите емисии в България за периода 1988-2018 (вкл. и по икономически и технологични сектори).

“Изкопаемите CO2 емисии на всички държави” – 2020

Базата данни от емисии за глобални изследвания на атмосферата (EDGAR) предоставя оценка на емисиите на въглероден диоскид от изкопаеми горива за всички държави в света от 1970 до 2019.

Съвместен симпозиум на IPBES и IPCC относно биорзанообразието и климатичните промени – медийно съобщение

Медийно съобщение относно съвместния семинарен доклад на IPBES и IPCC относно биоразнообразието и климатичните промени.

България: Изоставаща в енергийния преход

Информационна брошура, съдържаща информация относно настоящото и бъдещото състояние на енергийния преход в България.

Climate Change Worksheet

Кратка брошура, обясняваща механизмите на промените в климата.

“Промени в климата и суша” – Обобщение за неспециалисти

Резюме на специлания доклад на IPCC относно промените в климата, опустиняването, деградацията на сушата, устойчиво управление на земите, хранителна сигурност…

“Глобално затопляне с 1,5 ºC” – Обобщение за неспециалисти

Резюме на специалния доклад на IPCC относно последиците от глобално затопляне с 1,5 °C над пред-индустриалните нива, сценарии за емисии на парникови газове, в контекста на засилването на световната реакция срещу заплахата от промените в климата, устойчивото развитие и усилията за премахване на бедността.