Категория : Видеo

ClimAlt: Ледници, ледени шапки и топене на пермафрост

Видеото е част от лекция „Екологични въздействия от изменението на климата“ – Анализ на последствията от промените в климата: затопляне на сушата и океаните, екстремни метеорологични явления, засушаване, наводнения, повишаване на морското равнище, топене на ледове, загуба на биоразнообразие и др. В този урок ще видим разликите между ледената покривка и ледените шапки, техните отстъпления и свързаните въздействия. Ще продължим да изследваме пермафроста в неговото постепенно и рязко размразяване и ще проверим какво казва докладът на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC) при температура от 1.5°C за вечната замръзналост и топенето на ледници, сравнявайки сценариите при 1.5°C и 2°C.

ClimAlt: Наводнения и покачване на морското равнище

Видеото е част от лекция „Екологични въздействия от изменението на климата“ – Анализ на последствията от промените в климата: затопляне на сушата и океаните, екстремни метеорологични явления, засушаване, наводнения, повишаване на морското равнище, топене на ледове, загуба на биоразнообразие и др. В този урок са разгледани повишаването на глобалното средно морско равнище, някои рекордни събития на топене на ледове, разлики между топенето в Арктика и Антарктика, взаимовръзките между наводненията и изменението на климата. Направено е сравнение на сценариите разработени от Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC).

ClimAlt: Засушаване и недостиг на вода

Видеото е част от лекция „Екологични въздействия от изменението на климата“ – Анализ на последствията от промените в климата: затопляне на сушата и океаните, екстремни метеорологични явления, засушаване, наводнения, повишаване на морското равнище, топене на ледове, загуба на биоразнообразие и др. В този урок ще научим какво е суша, какви са видовете засушане, ще изследваме засушавания в Средиземноморския басейн и Близкия изток и какви са въздействията на недостига на питейна вода и безводието, предизвикани от засушавания. В края на видеото ще разберем какви са очакваните ефекти върху засушаването и недостига на вода при Глобално затопляне от 1.5°C и 2°C, според IPCC.

ClimAlt: Екстремни метеорологични явления

Видеото е част от лекция „Екологични въздействия от изменението на климата“ – Анализ на последствията от промените в климата: затопляне на сушата и океаните, екстремни метеорологични явления, засушаване, наводнения, повишаване на морското равнище, топене на ледове, загуба на биоразнообразие и др. В този урок ще научим кои са екстремните метеорологични явления и какви са техните въздействия – температурни екстремуми, силни бури и валежи, засушаване, разрушителни пожари и съставни събития.

ClimAlt: Глобално затопляне (суша и океани)

Видеото е част от лекция „Екологични въздействия от изменението на климата“ – Анализ на последствията от промените в климата: затопляне на сушата и океаните, екстремни метеорологични явления, засушаване, наводнения, повишаване на морското равнище, топене на ледове, загуба на биоразнообразие и др. В настоящия урок ще се запознаем с настоящата ситуация по отношение на повишаването на температурата и нивата на въглероден диоксид, ще проследим тенденцията на дългосрочно затопляне и последно наблюдавани пикове. В допълнение ще научим повече за затоплянето на океаните и как то влияе на солеността, океанската циркулация и разслоението на водните тела. В края на урока ще сравним очакваните въздействия при затопляне с 1.5°C и 2°C.

ClimAlt: Пластмасовият прилив

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема „Жизненият цикъл на нещата“ – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. В последната ѝ част е обърнато внимание на проблема със замърсяване с пластмаса – повсеместността му, въздействието му върху климата, океаните и екосистемите. Каква е отговорността на индивидите, компаниите и държавите.

ClimAlt: Свръхпотребление

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема „Жизненият цикъл на нещата“ – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Във видеото е разгледано как прекомерното използването на материали и ресурси в производството, както и разхищението при храните, електронните устройства и бързата мода са дълбоко свързани с изменението на климата.

ClimAlt: Изгаряне на отпадъци

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема „Жизненият цикъл на нещата“ – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Разглежда се начинът, по който се използват ресурсите и как това се отразява на климата. В част 3 на лекцията ще се запознаем по–подробно с различните начини за изгаряне на отпадъци – неконтролирано, чрез инсинератори, съвместно и пиролиза, газификация и плазма. Ще разгледаме множество аспекти – въздействия върху климата, замърсяване на въздуха, финансови разходи и отношението на изгарянето на отпадъци спрямо кръговата икономика.

ClimAlt: Депа и сметища

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема „Жизненият цикъл на нещата“ – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Разглежда се начинът, по който се използват ресурсите и как това се отразява на климата. В част 2 на тази лекция се анализирани понятията изхвърляне на отпадъци, депа и сметища. Представени са отделянето на парникови газове от отпадъците, както и други въздействия върху околната среда – замърсяване на почвите и водите, както и замърсяване от пожари.

ClimAlt: Отпадъци и климат

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема „Жизненият цикъл на нещата“ – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Разглежда се начинът, по който се използват ресурсите и как това се отразява на климата. В първия урок са дадени определения на това какво са отпадъците и какъв е техният състав. Разгледани са пътят на отпадъците и влиянието им върху природата и климата.