Съобщение за поверителност на личните данни на заинтересованите лица

1. В настоящия документ използваме понятия в следния смисъл:

Използван терминЗначение
Лични даннивсяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“)
Обработваневсяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване
Администраторфизическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в правото на държава-членка
Електронен документвсяко съдържание, съхранявано в електронна форма
Надзорен органКомисия за защита на личните данни на Република България

2.     Въведение

2.1 Цел на документа

Ние, Сдружение “Осъзнато уре”, ЕИК 205897164, със седалище и адрес на управление: гр.  София, р-н Възраждане, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”
No 146, ет. 5, ап. 9, (наричано в този документ „Климатека“), отчитаме, че е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информацията, която предоставяте за Вас, в качеството Ви на наш потребител. Затова, чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви информираме за извършваното обработване и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство. Моля, запознайте се внимателно с този документ.

2.2 Обхват

Информацията, свързана с Ваши лични данни, може да се съдържа (изброяването не е изчерпателно) в:

•     кореспонденция по електронна поща;

•     кореспонденция чрез социални мрежи;

Навсякъде, където в този документ се споменава за „Функционалностите на интернет платформата“, се има предвид следното:

 • публикуване на съдържание. То може да бъде авторско, препечатване на съдържание от други медии, превод и адаптация и материали от чуждестранни източници и други. В публикациите, често се позоваваме на външни източници като публикувани доклади, публични данни, учебници и други.
 • също така в социалните мрежи на „Климатека“ (Фейсбук и Инстаграм), функционалистите са стандартните за съответния канал: публикуване на съдържание от сайта ни и от външни изтoчници, коментари под наши и други постове, отбелязване на хора и организации, писане на съобщения и други.

2.3 Адресати

Адресатите на настоящия документ са всички физически лица, включително служители на партньорски организации, които:

 • използват функционалностите на интернет платформата ни и споделят лични данни в тази връзка (вж. т.3);

3. Лични данни, които обработваме

 • В случай, че използвате или желаете да използвате някоя от функционалностите на интернет платформата ни, „Климатека“ може да обработва следните Ваши данни:
  • Имейл адрес.
  • Телефон.
  • Имена, ако сте ги посочили в имейл кореспонденция или в социалните мрежи.
  • Други лични данни, които сте решил да споделите в социалните мрежи и по – конкретно в управляваните от нас страници в тези мрежи.
  • Физически адрес, в случай, че се наложи да осъществим кореспонденция с вас или да ви изпратим пратка чрез куриерски услуги.

Моля, имайте предвид, че някои от личните данни, които Вие решите да ни разкриете при използването на някоя от функционалностите на интернет платформата ни, може да не бъдат относими към целите и обхвата на обработването. Ние ще игнорираме излишните лични данни, тъй като във всеки един момент се стремим да обработваме минимално количество лични данни и да се ограничаваме единствено до онези, които са необходими с оглед конкретния случай. По отношение на личните данни, получени от Вас, но неотносими към функционалностите на интернет платформата ни, ние ще заличаваме такива данни в разумен срок, считано от узнаването или от установяването на наличието им.

4.  Правно основание и цели на обработването на личните Ви данни. Последици при непредоставянето на лични данни.

4.1. Правно основание за обработването

В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:

 • обработването е необходимо, за да Ви предоставим функционалностите на интернет платформата ни;
 • обработването е във връзка с осигуряването на нашите законни интереси като сдружение и нашите интереси не противоречат на Вашите интереси, основни права или свободи (например интереса ни към развитието и популяризиране на дейността на „Климатека“; към повишаване ефективността на нашите дейности и практики; към опазване на имуществото ни и сигурността и др.);

4.2. Цели на обработването

„Климатека“ може да обработва Вашите лични данни за целите на това да се свържем с вас, за да ви дадем обратна връзка по ваше запитване или да ви пуснем информационен бюлетин.   

4.3. Последици при непредоставянето на лични данни

Моля, имайте предвид, че в случай, че не ни предоставите Ваши лични данни, не можем да осъществим комуникация с Вас и да предоставим функционалностите на интернет платформата ни.

5. Източници на лични данни

Вашите данни, които обработваме като потребители на платформата, ще ни бъдат предоставени лично от Вас.

Понякога може да получаваме лични данни за Вас от трети страни (например от публични източници като публикации в други платформи или изпратени публикации от партньорски организации).

6. Съхранение на личните данни

Нашият общ подход е да запазим Вашите лични данни само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително за определения законов срок.

За повече информация относно практиките ни за съхранение на данни може да направите запитване на info@climateka.bg.

7. Категории получатели на Вашите лични данни

За целите, изброени по-горе, категориите лица, на които личните Ви данни могат да бъдат разкривани, са на Вас самия, на управителите на „Климатека“, на осъществяващи дейност за „Климатека“ лица, като се спазва принципа „необходимост да се знае”, на лица, ако е предвидено в приложимо законодателство и на лица, които по силата на договор обработват данните.

Ние не предоставяме личните Ви данни на лица извън Европейското икономическо пространство или на международни организации без вашето изрично съгласие. 

8. Сигурност на Вашите лични данни

Следваме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

9. Вашите права

„Климатека“ ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да поддържа Вашите лични данни точни, пълни и актуални.

По отношение на Вашите данни, които ние обработваме в качеството си на Администратор, имате право да заявите:

 • Достъп до обработваните от нас данни, получаване на информация, както и коригирането/премахването на неточни лични данни (включително да бъдат допълнени непълни лични данни, като това допълнение може да стане чрез подписване на декларация от Ваша страна);
 • Изтриването на лични данни (правото Ви да бъдете забравени), приложимо само в следните случаи:
 • Личните данни повече не са нужни за целите, за които се обработват;
 • В случай, че оттеглите съгласието си за обработване (приложимо единствено, когато законовото основание за обработване е съгласие) и не съществува друго законно основание за обработване;
 • Личните данни са били обработвани незаконно;
 • Изтриването е необходимо, за да се изпълни правно задължение, произтичащо от правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни.
 • Вие сте възразил срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработването единствено до съхранение, когато:
 • Вие оспорвате точността на личните данни, за срок, който би ни позволил да проверим точността на тези данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразил срещу обработването, когато законовото му основание е “обработване необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна”, в очакване на проверка дали законните ни интереси като администратор имат преимущество пред Вашите интереси като субект на данни.
   
 • Имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни, когато основанието за обработване е “обработване, необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна”. Ние следва да прекратим обработването, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за това обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи като субект на данни или предимство за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/) или да потърсите защита на правата си пред компетентния съд.

Уведомяваме Ви, че можете да упражните горепосочените права чрез подаване на писмено искане за това на следния електронен адрес info@climateka.bg. Искането следва да бъде разгледано и в срок до 1 /един/ месец от получаването му, „Климатека“ ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ние ще Ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочим и причините за забавянето.

Ако „Климатека“ не предприеме действия по Вашето искане, в горепосочения срок ще бъдете уведомени за причините за това и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

Уведомяваме Ви, че при подаване на искане, в случай на необходимост можем да поискаме допълнителни данни за Вас, както и доказателства за потвърждение на Вашата самоличност.

10. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработването на личните Ви данни, както и ако имате нужда от допълнителна информация или желаете да упражните някое от Вашите права, моля свържете се с нас чрез имейл info@climateka.bg.