В тази секция можеш да намериш речник на често използвани термини и абревиатури, свързани с  различни природни явления и климатичните промени. 

Албедо

отразяващата способност на някаква повърхност. Представлява отношение на потока радиация отразен от дадена повърхност към потока на падащата радиация и се изразява в части от единицата или в проценти. Наблюденията показват, че албедото на различните повърхности се изменя в сравнително тесни граници от 10 до 30 %, изключение правят водата (под 10 %) и пресния сняг – до 90 %.

Ариден климат

сух климат, характеризиращ се с дефицит на влажността, малки годишни валежни суми, голямо изпарение и голяма денонощна температурна амплитуда. Типични области с ариден климат са пустините в Средна и Централна Азия, Сахара, Атакама, Намиб, Арабския п-ов, Австралия и др. Различава се и семиариден климат, който е по-влажен от типичния ариден.

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници. Източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими, т.нар.възобновяеми ресурси – слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия.

Време

(метеорологично време) – състоянието на атмосферата в точно определено време и място. Състоянието се характеризира чрез съвкупност от метеорологични елементи (температура на въздуха, атмосферно налягане, влажност, облачност и др.) и явления (дъжд, мъгла, снежна покривка и т.н.). Различават се време, непосредствено над земната повърхност и време на различни нива в свободната атмосфера.

Генофонд

пълният набор от алели (всяка от формите на различните състояния на даден ген) в даден вид или популация.

Екосистемни услуги

ползите, които ни предоставя природата.

Ендемичен вид

биологичен вид, чието естествено разпространение е ограничено в дадена територия (напр. България).

Инвазивен вид

организъм, който не се среща естествено на дадена територия, но се е разпространил в нея под действието на различни фактори. Важна особеност е негативното му въздействие върху местните представители на биосферата.

Климат

многогодишен режим на времето за дадено място, обусловен от различни фактори, като приток на слънчева радиация, характер на подстилаща повърхност, атмосферна циркулация.

Ландшафт

система от природните компоненти на дадена територия, които се изменят във времето.

Мезопауза

преходен слой между мезосферата и термосферата. При вертикалното направление температурата остава постоянна (около –90 ° C).

Mезосфера

слой от атмосферата, разположен над стратосферата и стратопаузата на височина от 55 до 80-85 км. Температурата в мезосферата намалява с увеличаване на височината със среден вертикален градиент от 0,25 °C / 100 m, достигайки до -90 °C на границата с термосферата.

Метеорология

наука за атмосферата и протичащите в нея процеси.

Парникови газове

са тези, които пропускат слънчевата радиация към земната повърхност, а улавят излъчената топлина от Земята към Космоса, след което посредством срещулъчението, я връщат обратно към земната повърхност. Основни парникови газове са водната пара, въглеродният двуокис и метана. При последните два вследствие антропогенната дейност се наблюдава бързо повишение на концентрацията им в атмосферата. Те са основна причина за Глобалното затопляне. 

Растителност

съвкупността от растителни форми в дадена територия.

Син въглерод

въглеродът, складиран в океанските и крайбрежните екосистеми.

Синоптична метеорология

наука за времето и неговото предсказване.

СМО

Световна метеорологична организация

Снежна граница (линия)

мислена линия в атмосферата, над която натрупването на твърди валежи е по-голямо от тяхното топене и изпарение. Височината ѝ се понижава от Екватора към полюсите. На места (напр. Антарктида) снежната линия „слиза“ до морското/океанското равнище.

Стратопауза

междинен слой от атмосферата разположен на височина 50 – 55 км, между стратосферата и мезосферата. В този слой температурата не се променя и е около 0 °C

Стратосфера

В слой на атмосферата, разположен над тропопаузата на височина от 11 до 50 км. Характеризира се с малки промени в температура във височина от 11 до 25 км (долния слой на стратосферата) и повишаването й на височина  25-40 км от -56,5 до 0,8 ° С (горен слой на стратосферата или инверсна зона).

Сукулент

растение с удебелени части, където се съдържат вода и хранителни вещества, за да може да оцелява при сухи условия.

Таксон

организъм или съвкупност от организми. Таксономични категории може да бъдат “вид”, “род”, “семейство” и т.н.

Термосфера

слой от земната атмосфера, разположен над термосферата и термопаузата, достигащ височина 600-800 км. Температурата на въздуха в термосферата се повишава до височина 200-300 км, където достига стойности, след което остава почти постоянна. В термосферата съществува добре изразен денонощен ход на температурата, който следва хода на слънчевата радиация. На височина 100-500 км под действие на слънчевата радиация част от газовете се йонизират, поради което този слой се означава като йоносфера.

Терофит

едногодишен вид растение, което при благоприятни условия бързо завършва жизнения си цикъл и преживява неблагоприятните условия под формата на семена.

Тропопауза

преходен слой в атмосферата, разположен между тропосферата и стратосферата, в който се прекратява понижението на температурата във височина.

Тропосфера

най-ниско разположения слой от атмосферата, достигащ височина между 10 и 16 км, в който се развиват повечето явления и процеси, определящи времето и климата на Земята. Температурата на въздуха в тропосферата намалява с увеличаване на височината със среден вертикален градиент от 0,65 °C / 100 m.

Фауна

животинският свят, разпространен в определена територия.

Фини прахови частици (ФПЧ)

частици с диаметър между 10 микрона (μm или 0,001 мм) и 50-60 микрона (0,05 – 0,06 мм). Съставени са предимно от твърди частици с различен произход и водни капчици. Често по повърхността на капчиците абсорбира химически вещества с различен произход и полен от растителността. Промените в концентрацията на ФПЧ в атмосферата е индикатор за замърсяването на въздуха. Поради малките си размери ФПЧ постъпват в дихателната система на човешкия организъм и предизвикват увреждания на тъканите.

Флора

растителният свят, разпространен в определена територия.

BP

Съкращение от англ. “before present”, преди настоящият момент. В геохронологията е възприето събитията да се датират в хиляди и/или милиони години преди настоящето

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Междуправителствен панел за климатичните промени. Научна и междуправителствена организация в структурата на Общността на обединените нации (ООН), която се опитва да определи количествено промените в климата, настъпили от началото на 20 век, и да представи произтичащите от това рискове.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

Национална агенция на океанските и атмосферни изследвания на САЩ. Координира различни видове метеорологични и геодезични изследвания и прогнози в САЩ и техните владения, изучаване на атмосферата и Световния океан.

ppm (parts per million)

Части на милион. Често използвана единица за измерване на концентрацията на въглероден диоксид във въздуха.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Признава съществуването на заплаха от увеличение на емисиите от парникови газове в резултат от човешката дейност и поставя за крайна цел стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система.