Категория : Атмосфера

Секцията обхваща всички основни понятия и теории, засягащи атмосферата, метеорологията, синоптиката и климатологията. В тези публикации се коментира фундамента на климатичните промени и глобалното затопляне. Акцентът е върху същността на атмосферните процеси, метеорологичните явления и климата, разбиран като многогодишния режим на метеорологичното време.

Основни замърсители на въздуха

Антропогенният фактор е сред основните причинители на замърсяване на въздуха.

Ролята на вулканите за промените в климата

Вулканичните изригвания и тяхното въздействие върху атмосферата

Въглеродният двуокис и климатът

Ролята на антропогенния фактор за увеличаване на концентрацията на въглероден двуокис

Кратък преглед на климатичните промени от Рождество Христово до днес

Климатът винаги се е променял, но последното десетилетие е рекордно топло от началото на инструменталните измервания

Климатичните модели и затоплянето на Земята

Климатичните модели като „нов“ метод за симулиране на климатичните промени

Какво е изменение на климата

„Климатичните колебания“, „климатичните цикли“, „климатичните тенденции“ – са различни термини за изменение на климата

Каква е разликата между метеорология, климат и време

Метеорологията и климатът са „майка“ и „баща“ на „времето“