ClimAlt

57 Публикации

ClimAlt: Eнергопотребление и емисии

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.1 е на тема потребление на енергия и емисии – ще научите повече за една от основните причини за климатичните промени, а именно – потреблението на енергия за отопление и други енергийни нужди и услуги – подгряване на вода, осветление, използване на електроуреди и др. В тази презентация е показано как енергията и най–вече нейното потребление са свързани с емисиите от парникови газове и други вещества.

ClimAlt: Еволюция на енергийните източници

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.1 е на тема потребление на енергия и емисии – ще научите повече за една от основните причини за климатичните промени, а именно – потреблението на енергия за отопление и други енергийни нужди и услуги – подгряване на вода, осветление, използване на електроуреди и др. В това видео е направен исторически преглед на производството и потреблението на енергия – от древността до съвремието. Обсъждат се последствията и устойчивостта на енергията от изкопаеми горива.

ClimAlt: Енергия – Въведение

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.1 е на тема потребление на енергия и емисии – ще научите повече за една от основните причини за климатичните промени, а именно – потреблението на енергия за отопление и други енергийни нужди и услуги – подгряване на вода, осветление, използване на електроуреди и др. В първа част на тази лекция са обяснени основни свойства на енергията, мерни единици и видове енергия. Разгледано е потреблението на енергия по икономически сектори и от домакинствата.

ClimAlt: Човешкото въздействие

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Първата лекция на поредицата е насочена към физическата наука за климата. В последната част ще разберем каква е човешката роля в климатичната система. Разглеждат се нивата на антропогенните емисии и източници, както и сценариите за бъдещето, разработени от Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC).

ClimAlt: Парникови газове

ВВидеото е част от първата лекция на поредицата ClimАlt, която е насочена към физическата наука за климата. В този урок се разглеждат съставът на атмосферата, понятието радиационен натиск и най–важните парникови газове.

ClimAlt: Естественият парников ефект

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Първата лекция на поредицата е насочена към физическата наука за климата. В част 2 се въвежда понятието парников ефект. Обяснено е какво се случва със слънчевата енергия, която достига до планетата. Разгледани са понятия като албедо, обратни връзки, енергиен баланс и дисбаланс. Прави се характеристика на естествен и антропогенен парников ефект.

ClimAlt: Как е устроена климатичната система на Земята?

Видеото е част от първата лекция на поредицата ClimАlt, която е насочена към физическата наука за климата. Видеото разглежда научните основи на промените в климата и описва климатичната система на Земята, в т.ч. нейните компоненти – атмосфера, криосфера, литосфера, биосфера и хидросфера. В края на видеото е обяснен и кръговратът на въглерода.