ClimAlt

57 Публикации

ClimAlt: Глобално затопляне (суша и океани)

Видеото е част от лекция “Екологични въздействия от изменението на климата” – Анализ на последствията от промените в климата: затопляне на сушата и океаните, екстремни метеорологични явления, засушаване, наводнения, повишаване на морското равнище, топене на ледове, загуба на биоразнообразие и др. В настоящия урок ще се запознаем с настоящата ситуация по отношение на повишаването на температурата и нивата на въглероден диоксид, ще проследим тенденцията на дългосрочно затопляне и последно наблюдавани пикове. В допълнение ще научим повече за затоплянето на океаните и как то влияе на солеността, океанската циркулация и разслоението на водните тела. В края на урока ще сравним очакваните въздействия при затопляне с 1.5°C и 2°C.

ClimAlt: Пластмасовият прилив

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема “Жизненият цикъл на нещата” – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. В последната ѝ част е обърнато внимание на проблема със замърсяване с пластмаса – повсеместността му, въздействието му върху климата, океаните и екосистемите. Каква е отговорността на индивидите, компаниите и държавите.

ClimAlt: Свръхпотребление

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема “Жизненият цикъл на нещата” – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Във видеото е разгледано как прекомерното използването на материали и ресурси в производството, както и разхищението при храните, електронните устройства и бързата мода са дълбоко свързани с изменението на климата.

ClimAlt: Изгаряне на отпадъци

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема “Жизненият цикъл на нещата” – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Разглежда се начинът, по който се използват ресурсите и как това се отразява на климата. В част 3 на лекцията ще се запознаем по–подробно с различните начини за изгаряне на отпадъци – неконтролирано, чрез инсинератори, съвместно и пиролиза, газификация и плазма. Ще разгледаме множество аспекти – въздействия върху климата, замърсяване на въздуха, финансови разходи и отношението на изгарянето на отпадъци спрямо кръговата икономика.

ClimAlt: Депа и сметища

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема “Жизненият цикъл на нещата” – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Разглежда се начинът, по който се използват ресурсите и как това се отразява на климата. В част 2 на тази лекция се анализирани понятията изхвърляне на отпадъци, депа и сметища. Представени са отделянето на парникови газове от отпадъците, както и други въздействия върху околната среда – замърсяване на почвите и водите, както и замърсяване от пожари.

ClimAlt: Отпадъци и климат

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема “Жизненият цикъл на нещата” – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Разглежда се начинът, по който се използват ресурсите и как това се отразява на климата. В първия урок са дадени определения на това какво са отпадъците и какъв е техният състав. Разгледани са пътят на отпадъците и влиянието им върху природата и климата.

ClimAlt: Косвени емисии преди и след производството

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.2 е на тема “Системна перспектива към разбирането за храните и изменението на климата” – обхваната е цялата история на селското стопанство, за да се открият корените на климатичната криза. Ще се разгледат какви проблеми възникват от нарушаването на екологичното равновесие, породено от промишлените приложения на технологии и иновации. В последната част на тази лекция са анализирани косвените емисии, които произтичат от други фази във веригата на доставки на хранителната промишленост – дейностите преди и след производството.

ClimAlt: Преки емисии от производствени дейности

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.2 е на тема “Системна перспектива към разбирането за храните и изменението на климата” – обхваната е цялата история на селското стопанство, за да се открият корените на климатичната криза. Ще се разгледат какви проблеми възникват от нарушаването на екологичното равновесие, породено от промишлените приложения на технологии и иновации. В този урок е описано производството на парникови газове от хранителните цикли природата, както и от някои индустриални дейности. Разгледани са основните източници на преки парникови емисии в селското стопанство и влиянието на индустриалната хранителна система върху тях.

ClimAlt: Индустриалното земеделие и хранителната система

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.2 е на тема “Системна перспектива към разбирането за храните и изменението на климата” – обхваната е цялата история на селското стопанство, за да се открият корените на климатичната криза. Ще се разгледат какви проблеми възникват от нарушаването на екологичното равновесие, породено от промишлените приложения на технологии и иновации. В първа част на лекцията е анализирана историческата роля на индустриалното земеделие и промишлените хранителни системи като двигатели на изменението на климата – опитомяване на растения и животни, прединдустриални технологии, Индустриалната революция, използване на изкуствени вещества, Зелената революция и съвременната индустриална промишлена система.

ClimAlt: Разбиране на храните и изменението на климата: системна перспектива – Въведение

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Курсът продължава с лекция 2.2 “Системна перспектива към разбирането за храните и изменението на климата” – обхваната е цялата история на селското стопанство, за да се открият корените на климатичната криза. Ще се разгледат какви проблеми възникват от нарушаването на екологичното равновесие, породено от промишлените приложения на технологии и иновации. В настоящото видео ще чуете откъс от интервю със световноизвестния учен и екоактивист д–р Вандана Шива, свързан с ролята на земеделието и храните в климатичните промени.