Състояние на глобалния климат през 2020

Годишната оценка на климата на Земята, изготвена от Световната метеорологична организация за 2020 г, извършена чрез 7 основни индикатори за световния климат – концентрации на парникови газове, температура, морско равнище, морски лед в Арктика, ледовете в Антарктида и др.

Източник: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10618