“Промени в климата и суша” – Обобщение за неспециалисти

Резюме на специлания доклад на IPCC относно промените в климата, опустиняването, деградацията на сушата, устойчиво управление на земите, хранителна сигурност и потоци от парникови газове в сухоземните екосистеми.