Европейският съвет решава климатичните цели за 2030 г.

Какви ще са климатичните цели за 2030 г. и ще постигнат ли страните от Централна и Източна Европа единодушно споразумение 

На двудневната среща на Европейския съвет, която започва днес [10.12] ще се решава колко амбициозно ще е очакването за намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС до 2030 г., като в настоящия момент в страните от Централна и Източна Европа се откроява нежелание за по-амбициозни цели.

На 10-ти и 11-ти декември предстои среща на Европейския съвет, чиято основна цел е обсъждането на общите политики, свързани с климата през следващите 10 години. Водещо ще бъде поемането на ангажимент, който да ограничи постоянното увеличаване на температурите, като според някои прогнози, то може да достигне до повече от 3 °C до края на века. 

Като един от глобалните лидери, Европейският съюз (ЕС) има отговорността да намалява постоянно емисиите си. Основен проблем в предстоящата среща е постигането на единодушно споразумение между всички държави, членуващи в ЕС. Няколко държави, главно от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), в това число и България и Полша все още трябва да одобрят предложената от Европейската комисия цел за климата до 2030 г. от поне 55%, която вече е подкрепена от мнозинството от държавите-членки на ЕС. 

От друга страна, според последните научни данни и Принципа за справедливост на ООН, ЕС трябва да се съгласи на цел за намаляване на емисиите с поне 65% до 2030 г. (в сравнение с нивата от 1990 г.). Тази по-амбициозна цел е подкрепена и от 180 представители на организации от централноевропейското гражданско общество, бизнеса, градове, местни и регионални инициативи и академични среди. На 5 октомври те изпратиха писмо до министър-председателите на Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Румъния и България призовавайки към повишаване на амбицията за климата до 2030 г. до поне 65%, осигуряване на социална справедливост и подобряване състоянието на околната среда. 

Следователно на предстоящата среща, главният дебат ще бъде какви конкретно да са климатичните цели, както и спецификите на всяка една държава и отделните им потребности.

В допитване граждани от ЕС споделят притесненията си относно измененията на климата, а призивите за социално и икономическо обновяване насочват към ограничаване на емисиите, довеждащи до отрицателни последици към хората. Подобни проучвания са извършени в няколко страни от ЦИЕ (Румъния, Полша, Унгария, България и др.), като данните показват, че поне 80% от анкетираните смятат, че измененията в климата водят до проблеми с общественото здраве и насочват изискванията си към използване на енергийни източници с по-ниски нива на отделяните емисии.

От друга страна, проблемите пред региона са подчертани в изследване, в което се твърди, че загубите на благосъстояние се оценяват на 175 млрд. евро годишно, като следствие от климатичните промени. В този ред на мисли, все по-често се чуват призиви за т.нар. зелен преход и зелено възстановяване, като данните показват, че енергийният преход може да създаде 2,7 милиона работни места в Европа в сектора на възобновяемите източници. Споменатият енергиен преход се очаква да бъде за сметка на използването на въглища, което поражда ожесточени дебати в официална и неофициална среда. Счита се, че държавите от региона предлагат все още недостатъчно добре разработени възможности за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на зависимостта от изкопаемите горива.

Фигура 1: Работни места от възобновяеми източници през 2050 г. Източник

Съществуват възможности за постигането на климатичната неутралност до 2050 г., като основен момент тук се очаква да бъде енергийната трансформация от въглища и изкопаем газ към зелена енергия. Отново под прицел тук са страните от ЦИЕ като според оценка на Европейската комисия на Националните планове за климат и енергия възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в тези страни се внедряват бавно и дори са отчита намаляване в сравнение с предходни години. Бюджетът на ЕС за периода 2021-2027 г. е насочен към предоставяне на възможности за финансиране на предприемането на мерки за осъществяването на по-високи климатични и енергийни цели, като тук се открояват ресурсите от Фонда за регионално развитие, Кохезионните фондове и Общата селскостопанска политика и Фонда за справедлив преход, а сумата от всички средства се равнява на до 40% от годишния брутен вътрешен продукт на България, Хърватия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия според данни на CAN Europe.

В обобщение може да се посочи, че енергийният преход е наложителен за страните в целия ЕС, като в момента основните усилия трябва да бъдат насочени към постигането на разбирателство между заинтересованите страни. От една страна имаме енергийните източници, които замърсяват и са причина за задълбочаването на климатичните промени, но те предоставят множество работни места. От другата страната са възобновяемите източници, които обаче на този етап са слабо представени и отделните страни проявяват различна заинтересованост към тях, породена и от собствените им цели. Наложително е да да се изготви план и стратегия за въглеродно неутрална икономика, който отчита нуждите на хората, за да може да се подсигури плавно и безпроблемно преминаване към климатична неутралност.

Виж още: