Категория : Статистически данни

Емисии на парникови газове в България през 1988-2018

Национален инвентарен доклад на ИАОС за парниковите емисии в България за периода 1988-2018 (вкл. и по икономически и технологични сектори).

“Изкопаемите CO2 емисии на всички държави” – 2020

Базата данни от емисии за глобални изследвания на атмосферата (EDGAR) предоставя оценка на емисиите на въглероден диоскид от изкопаеми горива за всички държави в света от 1970 до 2019.