Основни замърсители на въздуха

Антропогенният фактор е сред основните причинители на замърсяване на въздуха.