Мит: Повишаването на средната температура на Земята се дължи на естествени причини

Множество фактори оказват влияние върху климата, както природни – промени в слънчевата активност, промени в земната орбита, вулканични изригвания и др., така и антропогенни – отделяне на емисии на парникови газове, серен диоксид и аерозоли, запрашаване на атмосферата, промени в земеползването и др. Интересно е, че действието само на природните фактори през последните десетилетия би причинило охлаждане. Следователно, можем да заключим, че наблюдаваното затопляне е в резултат на антропогенната дейност.

Основни замърсители на въздуха

Антропогенният фактор е сред основните причинители на замърсяване на въздуха.

Ролята на вулканите за промените в климата

Вулканичните изригвания и тяхното въздействие върху атмосферата

Въглеродният диоксид и климатът

Ролята на антропогенния фактор за увеличаване на концентрацията на въглероден двуокис

Мит: Вулканите отделят повече въглероден диоксид от хората

Хората изхвърлят 100 пъти повече въглероден диоксид в атмосферата от вулканите. Вулканите отделят около 0,3 милиарда тона въглероден диоксид годишно (фиг. 1). Това е равно на около 1% от човешките емисии, които значително надвишават 30 милиарда тона годишно.