ClimAlt: Изгаряне на отпадъци

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема „Жизненият цикъл на нещата“ – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Разглежда се начинът, по който се използват ресурсите и как това се отразява на климата. В част 3 на лекцията ще се запознаем по–подробно с различните начини за изгаряне на отпадъци – неконтролирано, чрез инсинератори, съвместно и пиролиза, газификация и плазма. Ще разгледаме множество аспекти – въздействия върху климата, замърсяване на въздуха, финансови разходи и отношението на изгарянето на отпадъци спрямо кръговата икономика.

ClimAlt: Депа и сметища

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема „Жизненият цикъл на нещата“ – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Разглежда се начинът, по който се използват ресурсите и как това се отразява на климата. В част 2 на тази лекция се анализирани понятията изхвърляне на отпадъци, депа и сметища. Представени са отделянето на парникови газове от отпадъците, както и други въздействия върху околната среда – замърсяване на почвите и водите, както и замърсяване от пожари.

ClimAlt: Отпадъци и климат

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.3 е на тема „Жизненият цикъл на нещата“ – обяснено е какво са отпадъци и какво се случва, след като бъдат изхвърлени. Разглежда се начинът, по който се използват ресурсите и как това се отразява на климата. В първия урок са дадени определения на това какво са отпадъците и какъв е техният състав. Разгледани са пътят на отпадъците и влиянието им върху природата и климата.

ClimAlt: Косвени емисии преди и след производството

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.2 е на тема „Системна перспектива към разбирането за храните и изменението на климата“ – обхваната е цялата история на селското стопанство, за да се открият корените на климатичната криза. Ще се разгледат какви проблеми възникват от нарушаването на екологичното равновесие, породено от промишлените приложения на технологии и иновации. В последната част на тази лекция са анализирани косвените емисии, които произтичат от други фази във веригата на доставки на хранителната промишленост – дейностите преди и след производството.

ClimAlt: Преки емисии от производствени дейности

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.2 е на тема „Системна перспектива към разбирането за храните и изменението на климата“ – обхваната е цялата история на селското стопанство, за да се открият корените на климатичната криза. Ще се разгледат какви проблеми възникват от нарушаването на екологичното равновесие, породено от промишлените приложения на технологии и иновации. В този урок е описано производството на парникови газове от хранителните цикли природата, както и от някои индустриални дейности. Разгледани са основните източници на преки парникови емисии в селското стопанство и влиянието на индустриалната хранителна система върху тях.

ClimAlt: Индустриалното земеделие и хранителната система

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.2 е на тема „Системна перспектива към разбирането за храните и изменението на климата“ – обхваната е цялата история на селското стопанство, за да се открият корените на климатичната криза. Ще се разгледат какви проблеми възникват от нарушаването на екологичното равновесие, породено от промишлените приложения на технологии и иновации. В първа част на лекцията е анализирана историческата роля на индустриалното земеделие и промишлените хранителни системи като двигатели на изменението на климата – опитомяване на растения и животни, прединдустриални технологии, Индустриалната революция, използване на изкуствени вещества, Зелената революция и съвременната индустриална промишлена система.

ClimAlt: Разбиране на храните и изменението на климата: системна перспектива – Въведение

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Курсът продължава с лекция 2.2 „Системна перспектива към разбирането за храните и изменението на климата“ – обхваната е цялата история на селското стопанство, за да се открият корените на климатичната криза. Ще се разгледат какви проблеми възникват от нарушаването на екологичното равновесие, породено от промишлените приложения на технологии и иновации. В настоящото видео ще чуете откъс от интервю със световноизвестния учен и екоактивист д–р Вандана Шива, свързан с ролята на земеделието и храните в климатичните промени.

ClimAlt: Eнергопотребление и емисии

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.1 е на тема потребление на енергия и емисии – ще научите повече за една от основните причини за климатичните промени, а именно – потреблението на енергия за отопление и други енергийни нужди и услуги – подгряване на вода, осветление, използване на електроуреди и др. В тази презентация е показано как енергията и най–вече нейното потребление са свързани с емисиите от парникови газове и други вещества.

ClimAlt: Еволюция на енергийните източници

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.1 е на тема потребление на енергия и емисии – ще научите повече за една от основните причини за климатичните промени, а именно – потреблението на енергия за отопление и други енергийни нужди и услуги – подгряване на вода, осветление, използване на електроуреди и др. В това видео е направен исторически преглед на производството и потреблението на енергия – от древността до съвремието. Обсъждат се последствията и устойчивостта на енергията от изкопаеми горива.

ClimAlt: Енергия – Въведение

Видеото е част от поредицата ClimAlt, която цели да повиши информираността по темите за климатичните промени. Лекция 2.1 е на тема потребление на енергия и емисии – ще научите повече за една от основните причини за климатичните промени, а именно – потреблението на енергия за отопление и други енергийни нужди и услуги – подгряване на вода, осветление, използване на електроуреди и др. В първа част на тази лекция са обяснени основни свойства на енергията, мерни единици и видове енергия. Разгледано е потреблението на енергия по икономически сектори и от домакинствата.

  • 1
  • 2