ClimAlt: От устойчивото развитие до международни климатични споразумения

Тази част на курса представлява увод в политиките около климата. Направен е преглед на историята на загрижеността за околната среда, международните конференции за климата и околната среда. Във настоящото видео ще разберем повече за това как се е формирала осъзнатостта на екологичните проблеми през втората половина на ХХ век и за първите международни срещи за околната среда.

Енергийното планиране е първата стъпка в борбата с климатичните промени

Ограничаването на вредните въздействия от парниковите газове върху климатичните промени изисква надеждно прогнозиране и планиране на наличните геоенергийни ресурси. Управлението на енергийните системи и тяхната организация на локално равнище имат пряко отношение за подобряване състоянието на природната среда, социалните и икономически елементи на местните общности. За постигането на устойчиви резултати все по-голямо значение придобива местното устойчиво енергийно планиране.