ClimAlt: Пример: Италианският Алтас на кръговата икономика – част 1

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В тази част ще представим „Истории за кръговата икономика“ – проект, който показва възпроизводима методология за каталогизиране и картографиране на компании, сдружения, публични администрации и изследователски организации, които извършват дейности, свързани с кръговата икономика и в подкрепа на екологична, икономическа и социална устойчивост.

ClimAlt: Кръговата икономика в Програма 2030 за устойчиво развитие

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В част 4 на лекцияta ще се запознаем с Програмата 2030 за устойчиво развитие (цели и измерения) и ще научим как кръговата икономика е включена в нея.

ClimAlt: Пакетът за кръгова икономика на Европейския съюз

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В този урок са разгледани европейските политики по отношение на кръговата икономика: „Към кръгова икономика: програма за нулеви отпадъци за Европа“ (2014); предложение за законодателен пакет (2015) и одобрени директиви (2018).

ClimAlt: Кръговата икономика на практика

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В това видео са разгледани пречките пред кръговата икономика – технически, културни, правни и икономически. Представени са и възможни решения – стесняване, забавяне и затваряне на материалните цикли; дематериализация; икономика на споделянето; моделът „Услуга, вместо продукт; потребител, вместо собственик“.

ClimAlt: Въведение в кръговата икономика

В тази лекция ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. Първата част на тази лекция представлява увод в темата за кръговата икономика. Анализиран е настоящият неустойчив икономически модел, след което се дефинират кръговата икономика и основните ѝ принципи. Направен е и исторически преглед на произхода на концепцията за кръгова икономика.

Как строителството и използването на сградния фонд влияят на климата?

Статията изследва връзката между климата, климатичните промени, строителството и използването на сградния фонд. Строителният сектор е един от най-големите консуматори на енергия и ресурси, както и един от трите основни замърсители с вредни емисии, а тези фактори му дават и ключова роля за постигането на амбициозната цел за въглеродна неутралност до 2050 г. Днес все още строителната индустрия не е устойчива. Освен внедряването на технологични и организационни иновации, ефективна и ефикасна положителна промяна е възможна само, ако бъдат предприети системни и координирани действия и ако участват всички организации по веригата – институции и потребители.

“Вокс вириди”, еп. 211 – Кръгова икономика

Нашият автор Румяна Мишонова гостува в поредицата на подкаста Ratio – “Вокс вириди”, в която тя говори относно въпросите, свързани с кръговата икономика.

Кръговата икономика като отговор на климатичните промени и техните последствия

Статията дискутира алтернативите и възможностите за борба с климатичните промени и техните последствия, формулирани и експериментирани от модела на кръговата икономика. Сравнителният анализ на циклите на живот на пластмасата, респективно в линейни и кръгови икономически модели, подчертава няколко основни заключения и очертава нови перспективи за устойчиво икономическо развитие, съобразени едновременно със всички аспекти – социален, икономически и опазване на околната среда.

Икономическо‌ ‌развитие‌ ‌и‌ ‌климатични‌ ‌промени‌ ‌

Защо климатичните политики са най-вече икономически политики Румяна Мишонова е доктор по социология и експерт в областта на кръговата икономика…