Блокчейн технологията може да улесни внедряването и функционирането на кръговата икономика

Новите и дигиталните технологии предлагат редица конкретни решения в борбата с климатичните промени. Все повече изследвания и реализации показват техния интересен потенциал и различни възможни приложения. Изкуствен интелект, Интернет на нещата, възможностите за моделиране, които предоставят т.нар. дигитални близнаци, и блокчейн технологията са сред доминиращите теми. По-конкретно, блокчейн технологията може да улесни внедряването на принципите на кръговата икономика и да предложи отговори за кръгово преструктуриране на производствените, дистрибуторските и потребителски вериги, както и да бъде инструмент, който да стимулира промяна в поведението на хората и компаниите, поведение, съобразено с екологичните и климатичните предизвикателства.

Как българските градове могат да “позеленеят”

Павлин Стоянов от екипа ни в интервю за Капитал за това каква е неговата визия за една зелена София, необходима цел от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Представи си кръговата икономика

Христо Панчев от екипа ни участва в предаването “Лабиринти на познанието” по БНР – Христо Ботев, където той обяснява какво е и какво не е кръгова икономика и има ли място пластмасата в кръговия модел на потребление.

ClimAlt: А вие колко отпадъци искате?

В лекция 7.2 ще изследваме как концепцията за Нулеви отпадъци може да се приложи, така че да преобразува настоящия модел на разхищението в кръгова икономика – една нова парадигма за развитие, която е благоприятна за климата, хората и природата. В последната част на лекцията са описани скрити аспекти в управлението на отпадъците, въвежда се понятието екологична справедливост и са дадени съвети за лично постигане на нулеви отпадъци.

ClimAlt: Нулевите отпадъци на практика

В лекция 7.2 ще изследваме как концепцията за Нулеви отпадъци може да се приложи, така че да преобразува настоящия модел на разхищението в кръгова икономика – една нова парадигма за развитие, която е благоприятна за климата, хората и природата. В настоящия урок са представени възможните начини за успешно прилагане на подхода Нулеви отпадъци. Ще разгледаме принципа на споделена отговорност, 10–те основни стъпки към нулеви отпадъци и показатели за оценка.

ClimAlt: От нулеви отпадъци до кръгова икономика

В лекция 7.2 ще изследваме как концепцията за Нулеви отпадъци може да се приложи, така че да преобразува настоящия модел на разхищението в кръгова икономика – една нова парадигма за развитие, която е благоприятна за климата, хората и природата. В част 1 е анализирана същността на нулевите отпадъци и тяхната връзка с кръговата икономика. Представена е йерархията на ЕС за нулеви отпадъци, както и йерархията на хранителните отпадъци, разработена от международното движение за нулеви отпадъци.

ClimAlt: Пример: Италианският Алтас на кръговата икономика – част 2

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В края на лекцията ще видим как е изграден въпросникът за картографиране на кръговите бизнеси в Италия и ще разгледаме някои примери за най-добрите практики в кръговата икономика.

ClimAlt: Пример: Италианският Алтас на кръговата икономика – част 1

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В тази част ще представим „Истории за кръговата икономика“ – проект, който показва възпроизводима методология за каталогизиране и картографиране на компании, сдружения, публични администрации и изследователски организации, които извършват дейности, свързани с кръговата икономика и в подкрепа на екологична, икономическа и социална устойчивост.

ClimAlt: Кръговата икономика в Програма 2030 за устойчиво развитие

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В част 4 на лекцияta ще се запознаем с Програмата 2030 за устойчиво развитие (цели и измерения) и ще научим как кръговата икономика е включена в нея.

ClimAlt: Пакетът за кръгова икономика на Европейския съюз

В лекция 7.1 ще научим за теоретичните и практическите градивни елементи на кръговата икономика. В този урок са разгледани европейските политики по отношение на кръговата икономика: „Към кръгова икономика: програма за нулеви отпадъци за Европа“ (2014); предложение за законодателен пакет (2015) и одобрени директиви (2018).