ClimAlt: Политиките на Европейския съюз

В лекция 5.2 е направен критичен преглед на Парижкото споразумение и европейските политики в областта на климата. В края на лекцията ще се запознаем с климатичните политики на ЕС – “Пакет климат и енергия до 2020”, “Рамка за климат и енергия до 2030”, “Икономика с ниски въглеродни емисии до 2050”.

ClimAlt: Критичен прочит на Парижкото споразумение

В лекция 5.2 е направен критичен преглед на Парижкото споразумение и европейските политики в областта на климата. Във втора част на модула е направен критичен преглед на Парижкото споразумение и европейските политики в областта на климата.

ClimAlt: Парижкото споразумение

Във втора част на модул 5 е направен критичен преглед на Парижкото споразумение и европейските политики в областта на климата. В част 1 е подробно разгледано Парижкото споразумение – процес на ратифициране, начин на функциониране, цели, основни моменти и национално определени нива на принос (NDC), както и пакетът за климата от Катовице.

ClimAlt: От устойчивото развитие до международни климатични споразумения – част 2

Тази част на курса представлява увод в политиките около климата. Направен е преглед на историята на нарастващата загриженост за околната среда през XX век, международните конференции за климата и околната среда. Във втората част на лекцията ще проследим историята на процесите по преговори за климата – конференциите на страните (COP) и основни споразумения. Ще обърнем и специално внимание на срещата на високо равнище за Земята през 2012 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

ClimAlt: От устойчивото развитие до международни климатични споразумения

Тази част на курса представлява увод в политиките около климата. Направен е преглед на историята на загрижеността за околната среда, международните конференции за климата и околната среда. Във настоящото видео ще разберем повече за това как се е формирала осъзнатостта на екологичните проблеми през втората половина на ХХ век и за първите международни срещи за околната среда.

ClimAlt: Въздействия върху селските региони

В лекция 4.2 са разгледани различните въздействия на измененията в климата върху хранителната система – производствени и непроизводствени дейности, социални ефекти и въздействия в селски райони. В последната част на лекцията се разглеждат индиректни въздействия върху околната среда, свързани с последиците за селското стопанство от изменението на климата – прилагане на торове и пестициди в земеделието и „химически затворен кръг“; ерозията от преобразуването на земята и загубата на биоразнообразие и цялостното въздействие върху околната среда.

ClimAlt: Въздействия върху социалната справедливост и здравето

В лекция 4.2 са разгледани различните въздействия на измененията в климата върху хранителната система – производствени и непроизводствени дейности, социални ефекти и въздействия в селски райони. В част 2 ще разгледаме социалните последици, свързани с въздействието на изменението на климата върху селското стопанство – хранителния суверенитет и хранителните култури, устойчивото хранене, хигиената и здравето; безопасността на храните; поминъка в селското стопанство, влиянието върху условията на труд и пола.

ClimAlt: Въздействия от изменението на климата върху хранителните системи

В лекция 4.2 са разгледани различните въздействия на измененията в климата върху хранителната система – производствени и непроизводствени дейности, социални ефекти и въздействия в селски райони. В това видео са представени основните фактори на въздействие, оказвано от климатичните промени върху производствените системи. Ще бъдат разгледани влиянието на изменението на климата върху специфични култури и източници на храна. Накрая ще бъдат анализирани въздействията върху непроизводствени дейности – съхранение, преработка и търговия на храни.

ClimAlt: Въздействия върху производствените и непроизводствените дейности

В лекция 4.2 са разгледани различните въздействия на измененията в климата върху хранителната система – производствени и непроизводствени дейности, социални ефекти и въздействия в селски райони. Ще чуете втори откъс от интервю с екоактивистката д–р Вандана Шива, в което тя говори за нуждата да се прекрати сегашното индустриално земеделие.

ClimAlt: Енергийна бедност – обществото в нужда

Лекция 4.1 е насочена към социално–икономическите измерения на промените в климата. В част 5 са представени резултати от проучвания на енергийно бедни домакинства в страните от Югоизточна Европа – ще разберете за основните характеристики на енергийно бедните домакинства. В края на лекцията са представени препоръки за стратегии за справяне с този проблем.