ClimAlt: Създаване на устойчивост на климата чрез агроекология

Лекция 7.4 е посветена на алтернативни предложения за ролята на селското стопанство в отговор на изменението на климата. Във втората част на лекцията са обсъдени агроекологичните мерки за смекчаване и приспособяване към изменението на климата. Дадено е определение на агроекологията, представени са нейните принципи и основни практики и се обяснява как всички тези практики имат за цел да засилват устойчивостта на агроекосистемите. Накрая са дадени примери за устойчивост в различни части на света.

ClimAlt: Фалшиви “решения” на климатичните промени

Лекция 7.4 е посветена на алтернативни предложения за ролята на селското стопанство в отговор на изменението на климата. В част 1 е направен критичен анализ на технологични предложения, наречени „фалшиви решения“, които се насърчават и понякога прилагат за решаването на климатичната криза. Това включва: земеделие, приспособено към климата; генно модифицирани култури; геоинженеринг; биогорива; въглеродни кредити.

ClimAlt: Въведение в адаптацията към климатичните промени

Лекция 7.4 е посветена на алтернативни предложения за ролята на селското стопанство в отговор на изменението на климата. Във видеото ще чуете откъс от интервю с екоактивистката д–р Вандана Шива, в което тя споделя ключовите според нея мерки срещу климатичните промени: увеличаване на биоразнообразието в земеделието, биоземеделие и разнообразни местни хранителни системи.

ClimAlt: Политики и цели на Европейския съюз

В настоящата лекция ще научим повече за възобновяемата енергия и прилагането ѝ в енергетиката, сградите и транспорта. В края на лекцията ще се спрем на европейските политики за възобновяема енергия. В последната част на тази лекция е обсъдено как Европейският съюз определя и прилага законодателната рамка в областта на енергията и климата. Критично са разгледани целите за 2020, 2030 и 2050 г., както и пакет „Чиста енергия за всички европейци“.

ClimAlt: Устойчив транспорт

В настоящата лекция ще научим повече за възобновяемата енергия и прилагането ѝ в енергетиката, сградите и транспорта. В края на лекцията ще се спрем на европейските политики за възобновяема енергия. В част 3 ще поговорим за устойчивия транспорт с акцент върху градския пътен транспорт. Ще започнем с ролята на транспорта при причините за изменението на климата, а след това ще бъдат представени и някои примери.

ClimAlt: Алтернативни енергийни практики

В настоящата лекция ще научим повече за възобновяемата енергия и прилагането ѝ в енергетиката, сградите и транспорта. В края на лекцията ще се спрем на европейските политики за възобновяема енергия. В този урок ще обсъдим мерките за енергийна ефективност, които могат да бъдат приложени към сградите. След това ще разгледаме накратко устойчивите бъдещи тенденции и сценарии в управлението на енергията и ще представим най–добрите практики.

ClimAlt: Възобновяема енергия

В настоящата лекция ще научим повече за възобновяемата енергия и прилагането ѝ в енергетиката, сградите и транспорта. В края на лекцията ще се спрем на европейските политики за възобновяема енергия. Този урок представлява въведение във възобновяемите енергийни източници (ВЕИ): видове; история на употребата им; основни аспекти. Направен е преглед на ВЕИ за производство на електроенергия и ВЕИ системи за производство на топлина и гореща битова вода.

ClimAlt: А вие колко отпадъци искате?

В лекция 7.2 ще изследваме как концепцията за Нулеви отпадъци може да се приложи, така че да преобразува настоящия модел на разхищението в кръгова икономика – една нова парадигма за развитие, която е благоприятна за климата, хората и природата. В последната част на лекцията са описани скрити аспекти в управлението на отпадъците, въвежда се понятието екологична справедливост и са дадени съвети за лично постигане на нулеви отпадъци.

ClimAlt: Нулевите отпадъци на практика

В лекция 7.2 ще изследваме как концепцията за Нулеви отпадъци може да се приложи, така че да преобразува настоящия модел на разхищението в кръгова икономика – една нова парадигма за развитие, която е благоприятна за климата, хората и природата. В настоящия урок са представени възможните начини за успешно прилагане на подхода Нулеви отпадъци. Ще разгледаме принципа на споделена отговорност, 10–те основни стъпки към нулеви отпадъци и показатели за оценка.

ClimAlt: От нулеви отпадъци до кръгова икономика

В лекция 7.2 ще изследваме как концепцията за Нулеви отпадъци може да се приложи, така че да преобразува настоящия модел на разхищението в кръгова икономика – една нова парадигма за развитие, която е благоприятна за климата, хората и природата. В част 1 е анализирана същността на нулевите отпадъци и тяхната връзка с кръговата икономика. Представена е йерархията на ЕС за нулеви отпадъци, както и йерархията на хранителните отпадъци, разработена от международното движение за нулеви отпадъци.