Проекти в сферата на устойчивата енергия и климат в подкрепа на гражданите

Гражданите, заинтересовани от енергийния преход, могат да открият подкрепа и допълнителни ползи чрез множество проекти, които се изпълняват в рамките на ЕС

Мария Манолова е част от авторския екип на Климатека, тя защитава докторска степен с тема на дисертацията „Енергийното планиране като ключов инструмент за устойчивото развитие на общините“ в научно направление „Икономическа и социална география – регионални геоенергийни ресурси и стратегии“ към ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2012 г. работи в сферата на изготвяне на проекти и оценки за реализиране на инвестиционни намерения в областта на електроенергетиката, възобновяемата енергия и ефективните енергийни решения в производството. От 2017 г. е част от екипа на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект – най-старата организация в сферата на общинското енергийното планиране в България.

В сферата на устойчивата енергия и минимизирането на негативните ефекти върху климата се изпълняват огромно количество проекти, финансирани основно по линия на европейските фондове, програми и механизми, но и от редица други източници в и извън Европа. Значението на тези проекти е огромно и осигурява провеждането на желаните от Европейския съюз (ЕС) политики на институционално равнище в България. Паралелно се разработват и редица проекти, чиято цел е да предоставят услуги и информация и на гражданите, за да могат те да бъдат по-лесно приобщени към енергийния преход, да разбират по-добре необходимостта му и да реализират допълнителни ползи. Поради това по-долу са събрани част от проектите в сферата на климата и енергията, свързани с гражданското общество. Голяма част от тези проекти имат сериозен принос за подобрението на качеството на живота на хората и участие за намалението на емисиите на парникови газове. Подобни проекти се реализират от редица неправителствени организации, енергийни агенции, асоциации и дори неформални сдружения на граждани.

Списъкът съдържа кратка информация за активните в момента проекти, организиран по 5 тематични направления и ще бъде допълван в бъдеще.  

1. Устойчиво потребление на енергия и използване на ВЕИ от домакинствата

По данни на Евростат за 2019 г. едва около 20% от енергията, използвана за отопление и охлаждане в Европа се произвежда от възобновяеми източници (Фиг. 1). Поради това дейности и проекти в тази посока са необходими, тъй като изчисленията сочат, че около 50% от крайното енергийно потребление в Европа се дължи на нуждата от отопление и охлаждане на сградите.

Фигура 1. Дял от възобновяемата енергия в Европа, която се използвана за отопление и охлаждане в Европа. Източник: Евростат

В тази посока активните проекти у нас са:


REPLACE

Фигура 2: Страницата на проектa REPLACE

REPLACE е проект, насочен към подмяна на отоплението в домакинствата. Проектът започва през 2019 г. и ще приключи през 2022 г. Целта му е да предостави достоверна информация, инструменти, добри практики и ръководство за подмяната на отоплението в дома. На сайта на проекта функционира и специален калкулатор за сравнителен анализ при подмяната с различен тип отоплителни системи, както и допълнителни полезни за потребителите материали.


„Дари енергия“

Дари енергия“ е кампания на Енергийна Агенция – Пловдив и Шнайдер Електрик България за смекчаване на енергийната бедност и овластяване на гражданите посредством осигуряване на пакети от енергоспестяващи мерки и предоставяне на специализирано знание на уязвимите групи как ефективно да потребяват енергия.  

Избраните домакинства получават безплатно специални пакети, включващи разклонител със защита, 4 енергоспестяващи LED лампи, 1 бр. водоспестяващ аератор, както и обучителни материали за оптимално разходване на енергията, брошура със съвети за енергоспестяване в дома. Оценката за потенциалните финансови ползи от тези мерки е в размер на 50 лв., генерирани от спестяване на енергия и вода. Инициативата спомага и за подобряването на информираността на гражданите за енергийната ефективност, спестяването на енергия и методите за това. Част от избраните домакинства, за които доказано използват нерационално енергията си, ще бъдат сред получателите на нови уреди за отопление по проекта на Община Пловдив „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“. Изгарянето на въглища и дърва (с над 50 % влагосъдържание) в печки с нисък коефициент на полезно действие, са основен фактор за замърсяването на въздуха в Пловдив.


ECO2 (Energy Conscious Consumers)

Фигура 3: Страницата на проектa ACT4ECO

ECO2 (Energy Conscious Consumers) e проект, финансиран от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС – Хоризонт 2020. Целта на проекта е да допринесе за това домакинствата в Европа да повишат своята осведоменост относно количеството енергия, което потребяват и да подобрят енергийната ефективност на своите домове. Като част от проекта се разработва платформата ACT4ECO за електронно обучение с отворен достъп за европейските граждани, която има за цел да ги подкрепи в усилието да изпълняват конкретни действия за пестене на енергия и да направят дома си по-енергийно ефективен. Платформата съдържа подробно описание и обучение по 5 основни направления (мерки), които могат да бъдат прилагани в домакинствата, и те са: 

 1. производство на собствена енергия у дома; 
 2. управление на енергийното потребление; 
 3. енергийно обновяване на дома; 
 4. интелигентно енергийно потребление и 
 5. устойчиви навици за отговорно потребление на енергия. 

Инициативата дава един задълбочен преглед на различните опции за прилагането на устойчиви енергийни практики и модели за намаляване на въглеродния отпечатък.


2. Енергийни етикети – нови изисквания

През 2019 г. Европейската комисия прие окончателния формат и визуалното оформление на новите етикети за енергийна ефективност за 6 продуктови групи: 

 • съдомиялни машини; 
 • перални машини и перални машини със сушилня;
 • хладилници (вкл. хладилници за вино); 
 • лампи; 
 • електронни екрани (вкл. телевизионни монитори и цифрови информационни дисплеи).

Тези нови етикети се появяват физически в европейските магазини и в интернет от 1-ви март 2021 г.,като паралелно тече специална информационна кампания в целия ЕС (Фиг. 2). Нов елемент в тези етикети е кодът QR, с чиято помощ потребителите ще могат да получават допълнителна (нетърговска) информация, като сканират кода с обикновен смартфон. В зависимост от продукта енергийните етикети ще  показват не само консумацията на електроенергия, но и друга информация – както свързана, така и несвързана с енергията – с помощта на интуитивни пиктограми, за да се сравняват продуктите и да се осъществява по-добре информиран избор при закупуване на домакински уреди: информация за използваната във всеки цикъл на пране вода, капацитет за съхраняване, излъчвания шум и др. 

Фигура 4: Изображения на стария и новия енергиен етикет. Източник: Европейска комисия

В тази сфера активни проекти са:


LABEL 2020

Фигура 5: Станица на проекта LABEL 2020.

LABEL 2020 е проект, чиято основна цел е да достави качествена и пълна информация за новите енергийни етикети на електроуредите, като основна целева група са домакинствата. Проектът започва да работи в средата на 2019 г. и ще приключи през ноември 2022 г. Сайтът е на български и разполага с различни информационни материали по темата.


3. Енергийни общности

Създаването на енергийни общности присъства като необходимост в национални документи като Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. (ИНПЕК) и изпратения от страна на България към Европейската комисия Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като в тях се очертават подробно намеренията и мерките за подкрепа при създаването и функционирането им у нас. Въпреки това България изостава в транспонирането на преразгледаната Директива за ВЕИ в българското законодателство и това продължава да създава пречки пред потенциалните желаещи да инвестират и да се кооперират в подобни обединения. 

Проекти в тази посока са:


SHAREs

Фигура 6: Станица на проекта SHAREs.

Проектът има за цел да подкрепи местните активисти и желаещите да участват в колективни действия по установяването на собствена енергийна общност и съпътстващите я дейности. Концепцията на проекта се състои от дейности по предоставяне на специфичен инструментариум за подкрепа на местните за създаването на тяхна енергийна общност (правни анализи, примерни договори, технически и IT решения, бизнес модели и др.), както и инструменти за подходяща комуникационна кампания за ефективно популяризиране на идеята.


CONGREGATE

Фигура 7: Станица на проекта CONGREGATE.

Проектът CONGREGATE има за цел да създаде условия за по-активното приобщаване на гражданите към действия за климата на местно равнище, които да допринесат за подобряване на условията в публичния сграден фонд, планирани в дългосрочните стратегии за обновяване в петте държави от Централна и Югоизточна Европа – Гърция, Чехия, Румъния, Хърватия и България. Първата част от дейностите е свързана с комуникационна кампания в подкрепа на обновяването на сградния фонд, като целта е да бъдат активно въвлечени представители на местните общности, общинските власти и бизнеса, за да се осигури трайно и устойчиво осъществяване на заложените планирани резултати в дългосрочните стратегии за обновяване, приети във всяка държава. Сред предвидените дейности са и технико-икономически проучвания за енергийни кооперативи в българските общини. В рамките на проекта вече е изготвен общ доклад за състоянието в България, Чехия и Гърция – “Решения за енергийни кооперативи“.


4. Услуги на едно гише

Необходимостта от специализирани структури или екипи (в т.ч. общински), които да предоставят услуги „на едно гише“ в сферата на потреблението на енергия, както за гражданите, така и за ръководителите на общински предприятия и сгради, е все по-осезаема. Налице е увеличено търсене на консултантски услуги и подкрепа при изготвянето на енергийни проекти като обновяване на сградния фонд, въвеждането на локални инсталации за производство на енергия от ВИ, участие в свободния пазар на електроенергия, помощ за устойчивото намаление на енергийното потребление в домакинствата и не само. Създаването на подобни „гишета“ в администрацията на българските общини като медиаторни центрове ще подпомогне популяризирането на дейностите сред обществото, съпътстващи енергийния преход. 


SHEERenov

Фигура 8: Станица на проекта SHEERenov.

През 2020 г. на територията на гр. София започна изпълнението на проект, който има за цел да предостави интегрирани услуги за сектора на жилищното обновяване. Проектът SHEERenov цели да подкрепи планирания от българското правителство преход от сегашния модел за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни сгради, изцяло финансиран с публични средства и администриран от публични институции, към пазарно ориентиран модел. Иновацията се състои в модел за предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на домакинствата чрез високо стандартизирани и оптимизирани процедури с услуги „на едно гише“ за собствениците на жилища, разпределени между частния бизнес и техните съюзи; подкрепа чрез устойчив финансов механизъм за улесняване на достъпа до заеми; пряка комуникация с общинските структури с цел подобряване процеса на обновяване на жилищни сгради.


5. Енергийна бедност

Енергийната бедност е явление, което не е дефинирано, както на равнището на ЕС, така и в България. Въпреки това енергийната бедност получава специално внимание в законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ като всяка държава работи по задължението си да изработи валидни определения. По данни на Обсерваторията за енергийна бедност, делът от населението в България, което не може да поддържа домовете си достатъчно топли, е 33,7% – най-високият в ЕС. У нас има няколко активни проекта, свързани с енергийната бедност:


 POWERTY

Фигура 9: Станица на проекта POWERTY.

Проектът е насочен към увеличаването на потреблението на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) сред т.нар. уязвими групи. Той стартира през август 2019 г. и приключва юли 2023 г. Основната цел на проекта е да подобри съществуващите инструменти, чрез което да се допринесе за по-масовото използване на ВЕИ сред уязвимите и засегнатите от енергийната бедност групи в ЕС. Реализирането на проекта ще подпомогне справянето с енергийната бедност, насърчавайки адекватни енергийни услуги, базирани на ВЕИ към уязвимите домакинства. Имайки предвид специфичните условия на тези домакинства, ще бъдат промотирани мерки за социална иновация, които ще са базирани на насърченото участие, интегрирането и въвличането на тези групи. Проектът ще разработи цялостен ефективен процес на трансфер на знания между регионите, разчитайки на партньори от 6 страни (регионални и национално базирани), притежаващи различна допълваща експертиза. Повече от 50 добри практики и повече от 50 събития, включващи над 60 заинтересовани страни, ще спомогнат за съставянето на Регионални планове за действия, които ще засегнат повече от 25 милиона жители.


ComAct

Фигура 10: Станица на проекта ComAct.

ComAct е проект, който се реализира в условия и чрез дейности, съобразени със спецификата на отделните общности, участващи в него. Работата по него започва през 2020 г. и ще приключи през 2023 г. Проектът има за цел да подкрепи високоефективни и трайни подобрения в многофамилните жилищни сгради в регионите на Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави (ОНД), като направи процеса достъпен и управляем за енергийно бедните общности, както и да създаде необходимите условия за устойчивото им извеждане от енергийна бедност. В България целта е да бъдат обновени 4 многофамилни жилищни сгради в Бургас чрез предоставяне на специално разработени пакети от мерки за енергийна ефективност, създаване на специален енергиен консултативен център и иновативни финансови инструменти за енергийно бедни домакинства. Подходът на ComAct ще бъде тестван в 5 пилотни страни, които представляват географския обхват на проекта: регион Централна Европа (Унгария), регион Югоизточна Европа (България), регион Западни Балкани (Република Северна Македония), Балтийски регион (Литва) и бивша съветска република на границата с ЕС (Украйна), демонстрирайки практичността, ползите и потенциала за облекчаване на енергийната бедност.  


TRECE

Фигура 10: Станица на проекта TRECE.

TRECE е проект с фокус върху енергийната бедност и засегнатите от нея потребители, като им помогне да използват по-ефективно енергията в домовете си и същевременно подпомага политиките по ограничаване вредните въздействия върху климата. Проектът цели да създаде обучителна програма, насочена към социални агенти и публични власти, които да подпомагат засегнатите домакинства и граждани в ориентирането им при: 

 1. изработване на инструменти за установяването на състояние на енергийна бедност; 
 2. ограничаването на енергийната бедност вследствие от анализ и промяна в поведенческите нагласи на потребителите; 
 3. обучение на междинни агенти, които могат да отчитат съответните неблагоприятни практики в поведението и да прилагат конкретни обучения и решения за повишаване на енергийната ефективност; 
 4. разпространение на информация сред населението за възможностите за оптимално използване на местни възобновяеми източници и улеснен достъп до пазара на енергия;
 5. онлайн обучение, което да подкрепи усилията за намаляване на енергийното потребление и емисиите на парникови газове. 

Проектът се осъществява в рамките на програма Erasmus+ с участието на пет организации от пет държави – Словения, Испания, България, Румъния и Гърция. 


POWERPOOR

Фигура 11: Станица на проекта POWERPOOR.

POWERPOOR e проект, финансиран от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС – Хоризонт 2020. Проектът е с продължителност 36 месеца и ще приключи на 1 октомври 2023 г. Основната му цел е да разработи програми за подкрепа на гражданите в положение на енергийна бедност и да стимулира развитието на съвместни енергийни инициативи, като използва алтернативни или иновативни методи на финансиране (напр. създаване на енергийни общности/кооперативи, колективно финансиране). Дейностите по проекта са насочени към улесняване на споделянето на опит и знания, както и към насърчаване на промени в поведението и нискоразходно енергийни жилищно обновяване, а също и инсталирането на възобновяеми енергийни източници, като по този начин се увеличава активното участие на гражданите.

Пилотни програми за подпомагане на енергийно бедни граждани са проектирани, разработени и приложени в осем страни в Европа (а именно в България, Хърватия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Португалия и Испания), ръководени от мрежа от сертифицирани Енергийни поддръжници и ментори. Енергийните поддръжници и ментори консултират домакинствата в положение на енергийна бедност в сътрудничество с местните органи. Към проекта функционират местни Бюра за намаляване на енергийната бедност, в които работят обучени и сертифицирани енергийни ментори. В България такива бюра има в София, Пловдив, Видин, Добрич, Смолян, Свиленград и Белослав.  

POWERPOOR Бюрa за намаляване на енергийната бедност:

 • гр. София, ул. Цар Иван Асен II № 65, ет. 1 (в офиса на Агенция СОФЕНА), тел.: +359 2 943 44 01, ел. поща: office@sofena.com
 • гр. Пловдив, бул. Руски 139, ет. 3, офис 301 (в офиса на Енергийна Агенция – Пловдив), тел.: +359 32 62 57 54, +359 32 62 57 55, ел. поща: milena.agopyan@eap-save.eu

И двете бюра са отворени за граждани в работни дни от 9:00 до 17:00. Приемат посетители на място, а също и отговарят на запитвания по телефона и по електронната поща. 


Посочените по-горе проекти са малка част от множеството такива, които се изпълняват в рамките на ЕС в полза на гражданите и не само. Техният списък ще бъде своевременно допълван, за да може всеки заинтересован да има достъп до информация. Проектите се развиват като дейности и услуги в следните направления: подобряване на енергийната ефективност; инсталация и информация за местни възобновяеми източници, специализирани услуги на едно гише, подмяна на неефективни уреди за отопление, участие на гражданите във финансирането на проекти за ЕЕ и ВЕИ, подпомагане на енергийно уязвими домакинства и др. Реализацията на подобни проекти не само подпомага усилията за постигане на въглеродна неутралност чрез прякото участие на гражданите, но и възвръща тяхната изначална роля да взимат информирани и проверени решения за устойчивото развитие на общностите, в които живеят. 

Списъкът съдържа кратка информация за активните в момента проекти и ще бъде допълван в бъдеще (последна актуализация: 17.9.23). Ако желаеш да допълним списъка с друг полезен за гражданите проект, моля, напиши ни предложението си на info@climateka.bg.

Източник заглавна снимка: Unsplash


В публикацията са използвани материали от:

 1. Данни на Евростат за отопление и охлаждане от ВЕИ – https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20201229-1
 2. Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.
 3. Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
 4. Доклад за състоянието на енергийните кооперативи в България, Чехия и Гърция (Completed Set of General Solutions for Energy Renewable Cooperatives, Bulgaria, Czech Republic and Greece, National contexts for energy communities, April 2021 (Congregate Project))