„Пишем за климат“ – работилница и стипендия за журналисти

Българска фондация „Биоразнообразие“, в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти – България, „Климатека“ и „Фабрика за идеи“, кани действащи журналисти да станат част от еднодневната работилница „Пишем за климат” и стипендиантската програма към нея. 

Всички професионалисти от областта на журналистиката, желаещи да задълбочат познанията си с научните данни, политическите действия и българската реалност по отношение на климата, могат да се включат в събитието, което ще се проведе на 15 юни между 9:00 и 17:30 ч. в зала „Алма Алтер“ на СУ „Св. Климент Охридски“, като се регистрират за участие на следния линк: https://forms.gle/6AG24BDktbAe5Zk26

Събитието, което ще бъде открито от Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите, е разделено на две части – информационно-дискусионна и работилница.

Участници в първата част (9:00 – 12:00 ч.) ще бъдат:

  • Георги Стефанов, началник на политическия кабинет на министърът на околната среда Борислав Сандов, който ще говори за прагматичните измерения и възможните решения за България на база конкретните географски, икономически и социални измерения на климатичните промени у нас;
  • д-р Христо Панчев, експерт в кабинета на Министъра  на околната среда Борислав Сандов, който ще сподели за предизвикателствата пред разбирането и комуникирането на Зелената сделка на ЕС;
  • Спас Узунов, еколог в Българска фондация „Биоразнообразие” и преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски”, който ще даде рамка на климатичните промени в контекста на биоразнообразието, като ще отговори на въпроса за какво ни дават опазените екосистеми, защо е нужно да продължим да ги опазваме и как човек и биоразнообразие могат и трябва да съжителстват в симбиоза;
  • Йорданка Славова, Българска фондация биоразнообразие, ръководител на проект „Climate Game On” за България;
  • Пламена Маринова, основател на „Климатека”, която ще представи възможностите за контакт и комуникация с учени, работещи по различните аспекти на темата.

Втората част на събитието (14:00 – 17:30 ч.) ще бъде посветена на практическа работилница с журналисти и ще се съсредоточи върху начините, по които създаваме и подкрепяме и оценяваме наративите около комплексна и сложна тема като климата.

След приключването на официалната част, в неформална среда, всеки ще има възможност да разговаря с колеги, лектори и представители на организации и институции.

Участниците в еднодневната работилница за журналисти ще могат да кандидатстват за финансиране на журналистически разработки и изследователска мисия в Гватемала. Цялостната програма цели да подкрепи работата на журналистите в България в отразяването и изследването на темата за климатичните промени, тяхното отражение върху биоразнообразието и хората, както и потенциалните решения за смекчаването им чрез решения, базирани на природата. 

Всички участници в обучението ще имат възможност да участват и в останалите два компонента, като кандидатстват за финансиране до 1000 лв., предлагайки тема – разработена и публикувана в медията, която представляват. 

Пет от предложенията ще бъдат избрани за финансиране от жури, съставено от представители на АЕЖ и БФБ. Очакват се предложения за задълбочено изследване на конкретни видове и местообитания със значение за хората в контекста на климатичните промени (адаптация, смекчаване). Допустими са разследвания, които са пряко свързани с унищожаването на българската природа и допълнително ограничават възможностите ѝ за адаптация като имат осезаем краткосрочен или дългосрочен ефект върху населението (изсичане на гори – безводие, пожароопасност; унищожаване на влажни зони, брегови местообитания и нарушаване на водния цикъл; унищожаване на торфища). Допустими са и материали, които изследват въпроса за социалната справедливост отново в контекста на климатичните промени и България.

Темата „Енергетика” не попада в целите на програмата и предложения, свързани с ВЕИ и алтернативни енергоизточници, няма да бъдат разглеждани. В зависимост медията, в която работи конкретния журналист, форматът на публикацията може да е текстов, аудио, аудио-визуален или изцяло визуален.

Всички участници в еднодневната работилница за журналисти ще имат възможността да кандидатстват за изследователската мисия до Гватемала, съвместно с други седем журналисти от Централна и Източна Европа, като журналистите, получили финансиране, и журналисти, демонстрирали познание и траен интерес по темата за природозащита, климат и социална справедливост, ще се ползват с предимство. Самото пътуване ще се осъществи през 2023 г., ще има за цел да запознае участниците с преките въздействия на климатичните изменения в една от най-засегнатите страни в Централна Америка, чрез преки техни наблюдения на локалните измерения на климатичните промени. Всички разходи по пътуване и настаняване ще бъдат покрити от проект „Climate Game On”.

Събитието се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“ по проект „Game On | Don’t let climate change end the game!” в партньорство с АЕЖ и „Климатека“, с подкрепата на програма DEAR на Европейската комисия.

За контакти:

Александър Николов: alex.n@biodiversity.bg / 0877 770 809Проект „Game On| Do not climate change end the game“ се реализира с финансовата подкрепа на програма DEAR на Европейската комисия. Дейностите в България се изпълняват от Българска фондация „Биоразнообразие“.