Ползи от интелектуалната собственост за решаване на проблеми, свързани с климатичните промени

Патенти, които използват изкуствен интелект, геоинженерни решения или технологии за пестене на вода могат да са част от решенията

Д-р Пънар Кязим е част от авторския екип на Климатека. Тя е специалист по интелектуална собственост, член на редица международни организации и рецензент към чуждестранни научни списания. Бакалавър е по специалностите “Маркетинг” и “Икономика на интелектуалната собственост”, има защитени магистърски степени по специалностите “Маркетинг”, “Икономика на интелектуалната собственост” и “Педагогика”. Предмет на интерес за нея е връзката между две от най-актуалните теми на съвремието – интелектуалната собственост и климатичните промени.

В рамките на икономиката на знанието, под давлението на която светът функционира днес, интелектуалната собственост под формата на знания, умения и опит, е ключов фактор във всички сфери и техните дейности. Това с особена сила се отнася за иновативните сфери или за проблеми, чието решаване изисква използване на иновации. Изключение не правят и проблемите, свързани с климата, върху които интелектуалната собственост може да повлияе в няколко различни аспекта – създаване на иновации, с които да се разреши проблемът; създаване на иновации, които да окажат влияние върху причинителите; използване на интелектуална собственост за генериране на финансови потоци, които да се инвестират в борбата с климатичните промени. 

Днес светът функционира в рамките на икономиката на знанието. При тази система традиционните материални ресурси отстъпват място на нематериалните, в това число на знанията, уменията и опита, посредством които човешкият ум и креативност създават краен резултат под формата на стоки и услуги. Икономиката на знанието се базира на технически и научни иновации, благодарение на които е налице напредък в различни сфери на съвременния свят. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя икономиката на знанието като 

„нова практика на производство,….(която) променя някои от най-дълбоките и универсални закономерности на икономическия живот и драстично подобрява производителността и растежа“. 

Знанията, уменията, опитът, творенията на човешкия ум и иновациите са същността на интелектуалната собственост. Изхождайки от това, икономиката на знанието и интелектуалната собственост се приемат за обвързани в два аспекта. Първият е свързан с факта, че интелектуалната собственост е фундамент за икономиката на знанието. Вторият аспект е, че интелектуалната собственост е най-важният фактор в рамките на тази нова икономическа система и едновременно с това нейна двигателна сила.

Съответно, не е учудващо, че интелектуалната собственост се среща като елемент на всички функции, системи, дейности и събития на съвременния свят. Особено силно това се отнася за наболели теми и проблеми, чието възникване, развитие и хипотетично довеждане до положителен резултат, изискват излизане извън рамките на традиционното.

В този смисъл, интелектуалната собственост може да допринесе за внасяне на необходимите промени в някои злободневни и актуални световни проблеми, включително проблемите, свързани с климатичните промени. Тези промени са резултат от самото естество на системата на интелектуалната собственост и нейните обекти, като могат да имат позитивна посока на въздействие. 

Обекти на интелектуалната собственост, свързани с климатичните промени

Системата на интелектуалната собственост съдържа в себе си различни обекти, в това число патенти, полезни модели, авторски права, търговски марки, търговски тайни, промишлени дизайни, ноу-хау и други. От тези обекти най-силно относими към борбата с климатичните промени са патентите, полезните модели, търговските тайни и ноу-хау. Това по никакъв начин на изключва другите обекти от обвързаност с проблема, но и изисква разграничаването им от методите, способите, средствата и факторите за разрешаването му. Причината именно тези конкретни обекти да са важни за борбата с климатичните промени се крие в техните характеристики и особености.

Фигура 1: Патентни заявки от канадски изобретатели в областта на технологиите за борба с климатичните промени в периода 2008 – 2012 г. Източник: Canadian Intellectual Property Office

Патентът е изключителното право, което се предоставя върху създадени иновативни продукти или процеси с техническа насоченост, от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Изобретението, което се патентова, следва да дава решение на технически проблем. Патент се издава за иновативни продукти, състави, химикали, машини и процеси, в това число за технически и химични процеси, състави на химични вещества, микроорганизми, иновативни машини и механизми и др. Примери за патенти са иновации, свързани с вятърна енергия и фотоволтаична енергия, като иновативни панели с по-голяма ефективност или които са по-лесно рециклируеми; различни технологии, спомагащи за намаляване на потреблението на енергия.

Полезният модел е техническо изобретение, което е свързано с малки подобрения и преработка на съществуващи иновации, които се отличават с нещо ново и промишлена приложимост. Примери за полезни модели са елементи на различни уреди, като например енергоспестяващи климатици или хладилници; работни инструменти, в това число такива със зареждащи се батерии; електрически и електронни схеми, например в устойчиви технически средства, инструменти, механизми за устойчиво отглеждане на растения и други. 

Търговската тайна е информация, която е достъпна за ограничен кръг от хора, ценна е и за нейното опазване са положени необходимите усилия. Търговска тайна може да бъде техническа информация, в това число информация за производствени процеси, данни от фармацевтични тестове, проекти и чертежи на компютърни програми; търговска информация, като например методи на разпространение, списък с доставчици и клиенти и рекламни стратегии; комбинация от елементи, всеки от които сам по себе си е обществено достояние, но обединена в едно и запазена в тайна, осигурява конкурентно предимство. Търговска тайна може представлява и финансова информация, формули и рецепти и изходни кодове. Търговска тайна, например, представляват производствените процеси при създаване на иновативни ветрогенератори; химически реагенти използвани при управлението на отпадъци; оборудването използвано за производство на иновативни соларни панели.

Ноу-хау е знанието, умението и опитът да се извършват дейности, да се предприемат действия, да се постигне определен резултат, като тези знания, умения и опит притежават ценност и не са общодостъпни. Ноу-хау може да бъде всяко практическо, императивно или процедурно знание, което е отличително и без него е невъзможно изпълнението на конкретна задача. Примери за ноу-хау са процедурите за рециклиране и управление на отпадъци, знанието за конструиране на вертикални градини и ферми, умението и опитът за конструиране на сгради, които могат да покриват всички свои нужди и други.

Ползи от интелектуалната собственост за решаване на проблеми, свързани с климатичните промени

Всички обекти на интелектуална собственост се отличават с една основна характеристика и това е тяхната новост или иновативност. За да бъде едно творение на човешкия ум интелектуалната собственост, то трябва да бъде оригинално и да предоставя ново решение на проблем, да е иновативно или да представя нова гледна точка по съществуваща материя. Съответно, обектите на интелектуална собственост имат капацитета да представят нови начини за протичане на процеси, да предлагат иновативни решения, да помогнат за справяне с редица стари и нови проблеми, включително такива, свързани с климатичните промени. 

Ползите от интелектуалната собственост във връзка с климатичните промени могат да се открият в няколко посоки. 

 1. Създаване на иновации и нововъведения, които да работят ефективно за пряко решаване на проблема. Това могат да бъдат иновативни технологии за намаляване на проблема, нови техники за разрешаването му и др. 
 2. Създаване на иновации, които да повлияят върху причинителите на проблема. В случая това могат да бъдат иновативни системи за намаляване на замърсяването на въздуха, например. 
 3. Използване на обектите на интелектуална собственост за икономически разцвет, с което да се създават положителни финансови резултати, част от които да се пренасочат за борбата с климатичните промени. 

Недвусмислено доказателство за горепосочените ползи от интелектуалната собственост за борбата с климатичните промени е патентната активност в тази област. Ако се даде пример с активността по отношение на подадените заявления за патентоване на екологосъобразни технологии за използване на отпадна топлина в периода 2010 – 2021 г., се наблюдава сериозно нарастване на бройката на подадени заявления на иновативни и уникални изобретения до края на 2019 г. Според специалисти, спадът на заявителската активност за 2020 г. и 2021 г. се дължи на ангажираността на световната общност с по-наболял проблем, който за три години се превърна в приоритет за всички.

Фигура 2: Брой подадени заявления за патентоване на екологосъобразни технологии за използване на отпадна топлина в периода 2010 – 2021 г. Източник: Патентите за екологосъобразни технологии в областта на използването на отпадна топлина. Николова-Минкова, В.А. 

Особености на обектите на интелектуална собственост, които работят в полза на казуса

Връзката между интелектуалната собственост и борбата с климатичните промени е всеобхватна и многоаспектна. Тя е обвързана с основните и важни особености и характеристики на обектите на интелектуална собственост. На първо място, това е липсата на физическа форма на обектите на интелектуална собственост. Те не са обвързани с конкретно място, могат да се трансформират в различни форми и са мобилни. Това позволява използването и прилагането им едновременно на много места, без физическо и териториално ограничение. В случая с темата за климатичните промени това е от важност, тъй като тези промени не са свързани само с една териториална точка. На второ място, основна характеристика е тяхната неизчерпаемост. Те нямат конкретен обем или форма, които да се изчерпят чрез използване. Могат единствено да остареят морално, което е една от двигателните сили на създаването на все повече и нови иновации и обекти на интелектуалната собственост. Една и съща иновация в областта на климатичните промени може да се използва във всяка точка на земното кълбо, без ограничения. На трето място, не всички обекти на интелектуална собственост се създават с големи инвестиции. Това на свой ред дава възможност за решаване на сложни климатични проблеми с малка или дори никаква финансова инвестиция. 

Примери за обекти на интелектуална собственост, които се прилагат в борбата с климатичните промени

Практиката показва, че ролята на обектите на интелектуална собственост в борбата с климатичните промени не е само теоретична химера, а нещо което в действителност има своето място и значимост за този така сложен въпрос. В подкрепа на това могат да бъдат изброени редица добри практики на известни корпорации, чиято дейност за устойчивост и борба с климатичните промени е показателна, че всеки опит, идея и иновация може да допринесе за по-чист свят, по-екологично бъдеще и по-качествен живот.

Корпорацията “Тойота” започва голямата промяна от малките неща, като например инсталиране на LED осветление в бизнес офиси и заводи, както и снабдяване на всички сгради със соларни панели. Други по-мащабни и в по-голяма степен иновативни действия предприети от корпорацията са разработване на изобретения в областта на транспорта и в частност създаване на технологии на и за хибридни автомобили, в това число специфични и високо иновативни технологии за горивни клетки. За да бъде цикълът пълен, от компанията периодично предоставят някои от своите най-значими, полезни и ценни патенти за изобретения за технологиите за смекчаване на изменението на климата на широката общественост, за публично използване в т.ч. за прилагане в средствата за масов транспорт. 

Друга известна марка – IKEA, също се включва успешно в борбата с климатичните промени, давайки своя дан. Немалък процент от дизайните на мебелите на шведската марка са титуловани като устойчиви и енергийно ефективни. Това определение не е само свързано с крайните им продукти, но и с процесите им на производство, които допринасят за намаляване на въглеродния отпечатък. Кампанията на IKEA се казва “да бъдеш климатично позитивен”. За да не бъдат голословни, създават проследимост на производствения си въглероден отпечатък, по цялата им верига на стойността. 

Консорциумът Siemens е може би най-яркият пример за използване на интелектуална собственост по посока създаване на устойчиво развитие и устойчиви бизнес практики. Компанията, смятаната за пионер в областта, отчита забележими резултати в борбата с климатичните промени чрез използване на иновации. Само благодарение на собствени иновативни технологии и патентовани изобретения, за периода 2019 – 2022 г., компанията успява да намали с малко под 50% вредните емисии от дейностите в своята практика. Още по-впечатляващи са намалените обеми на вредни емисии, които са постигнати чрез технологични решения произведени от Siemens, базирани на интелектуална собственост и използвани от крайните потребители – 150 милиона тона по-малко клиентски емисии само за 2022 г.

Борбата с климатичните промени изисква използване на иновативни и новаторски способи и методи. Такива в повечето случаи представляват обекти на интелектуалната собственост, което неминуемо създава взаимообвързаност между двете материи, като обектите на интелектуална собственост са средство за решаване на проблема с климатичните промени. Използването и прилагането на интелектуална собственост в тази неравностойна битка може да ускори процеса на решаване на проблема, като елиминира причинителите, намали силата на въздействието му или осигури финансиране за прилагане на способи за решаването му.


Източник заглавна снимка: Adobe Stock Images (свободен лиценз)


В публикацията са използвани материали от:

 1. Закон за патентите и полезните модели
 2. Кязим, П. (2023) Система за финансово управление на интелектуалната собственост. Акад.изд. „Проф.Марин Дринов“
 3. Николова-Минкова, В.А. (2022) Патентите за екологосъобразни технологии в областта на използването на отпадна топлина. Международна научна конференция “УНИТЕХ’22” – Габрово
 4. Патентно ведомство на Република България. Достъпно на https://bpo.bg [02.06.2023]
 5. IKEA. Becoming climate positive. https://www.ikea.com/global/en/our-business/people-planet/becoming-climate-positive/ [23.10.2023]
 6. Ramadhan, S. (2015) Introduction to patent, utility model and industrial design. Regional Workshop on the use of utility models and industrial designs for small and medium-sized enterprises (SMEs) in ARIPO Member States. 
 7. Siemens. Siemens increases and accelerates sustainability targets and investments. https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-increases-and-accelerates-sustainability-targets-and-investments [31.10.2023]
 8. Toyota Industries Corporation. Sustainability. https://www.toyota-industries.com/sustainability/ [23.10.2023]
 9. Unger, R.M. THE KNOWLEDGE ECONOMY. Достъпно на https://www.oecd.org/naec/THE-KNOWLEDGE-ECONOMY.pdf [25.05.2023]
 10. World Intellectual Property Organization. Trade Secrets. Достъпно на https://www.wipo.int/tradesecrets/en/ [01.06.2023]
 11. https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/sites/default/files/img/2022/figure7-climate-en.jpg [15.08.2023]
 12. https://www.researchgate.net/publication/322465580/figure/fig3/AS:631582943617037@1527592516351/Distribution-of-patents-on-technologies-for-climate-change-mitigation-2013-6.png [15.08.2023]