Веселин Веселинов

10 Публикации

Какви са възможностите за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради?

В края на 50-те години на миналия век, във връзка с нарастващото градско население и разрушенията след Втората световна война, се слага началото на строителството на панелни комплекси в цяла Европа, които в България съставляват до 25% от жилищния фонд. Високият брой жилищни сгради, подлежащи на реновиране – над 90% от съществуващия жилищен фонд в страната, са предизвикателство, но и възможност да се приложат съвременни мерки за енергийна ефективност в комбинация със сградно-интегрирани ВЕИ и смарт технологии. Така ще се постигне спестяване на разходи, намалена консумация на енергия, декарбонизация на жилищния сектор, справяне с енергийната бедност и удължаване на живота на сградите. За целта обаче са необходими целенасочени усилия от страна на държавата за насърчаване и подпомагане на собствениците в процеса на реновиране, както и информираност за успешни примери.

Енергийната ефективност спестява разходи, опазва природата и здравето на хората

Енергийно ефективното реновиране на жилищния фонд в България е приоритет, целящ намалено потребление на енергия и оптимизиране на финансовите разходи, а по този начин ограничава и енергийната бедност, поощрявайки енергийната автономност. Този тип реновиране също така допринася за значителното подобряване на здравето, комфорта, благоденствието и условията на живот за хората. В същото време подпомага и опазването на околната среда и спомага за намаляване на климатичните промени.

Арх. Веселин Веселинов: Жилище до 200 кв.м, изградено от естествени материали, може да се отоплява и охлажда с до 20 лв. месечно

Веселин Веселинов от екипа ни в интервю за агенция “Фокус” относно естествените строителни материали.

Архитектура от естествени строителни материали: здравословна, комфортна и климатично неутрална жизнена среда

Естествените строителни материали са традиционно строително решение и тенденция в съвременната архитектура, която цели здравословна, екологична комфортна жизнена среда, с нисък отпечатък на въглеродните емисии на достъпна цена. Естествените материали имат широко приложение заради множеството си предимства, свързани със здравословния микроклимат, природосъобразност, икономически и социални фактори.

Визия за Зелена София – възможно ли е столицата да подобри екологичните си показатели

Съвместен материал на арх. Веселин Веселинов и Евгения Чаушева от Actualno.com, разработена в рамките на лабораторията „Наука и журналистика за климата“.

Зелена и здравословна столица: Връзката между архитектура и екология в развитието на София

Съвместен материал на арх. Веселин Веселинов с Евгения Чаушева от Actualno.com, разработена в рамките на лабораторията „Наука и журналистика за климата“.

Строителството произвежда 40% от парниковите газове

Веселин Веселинов от авторския ни екип в интервю за Радио Пловдив относно ролята на строителния сектор в измененията на климата и възможностите за използване на естествени материали.

Ролята на строителните материали върху климата и околната среда

Строителната индустрия в момента е отговорна за около 40% от глобалните емисии на парникови газове. С цел смекчаване на климатичните промени и отрицателното им въздействие върху природата и здравето на хората, е необходим преход от използването на конвенционални, енергоемки материални с екологични и социални ефекти, които да имат отрицателен въглероден отпечатък. Съществуват два вида строителни материали, които са щадящи за климата – въглеродно неутрални и материали с отрицателен въглероден отпечатък.

Къщата на бъдещето- енергийна ефективност, нисък разход, повишен жизнен комфорт

Интервю на Веселин Веселинов от авторския ни екип за БНР – Радио Видин относно подобряването на енергийната ефективност на сградите.

“Пасивната сграда”: архитектурен стандарт, целящ минимално потребление на енергия

Архитектурно-строителният сектор има водеща роля върху климата на Земята и потреблението на енергия: сградите са генератор на почти 40% от всички глобални въглеродни емисии и заедно с транспортния сектор, двата отрасъла са с най-висока консумация на енергия в Европейския съюз, със стойности от около 28% спрямо общото потребление. В същата връзка е необходимо архитектурата и строителството на сгради да претърпят трансформация в посока създаване и реализиране на устойчиви идеи и проекти, целящи оптимизиране на енергийното потребление и използването на природни ресурси, а също и подобряване на жизнения комфорт, намаляване на финансовите разходи, както и опазване на природата. Концепцията за „Пасивна сграда“, която представлява сграда без активни отоплителни уреди, може да бъде ключ към минималното потребление и енергийна независимост. Това е глобален стандарт, който е единственият път за постигане на заложените стандарти в българското законодателство за изпълнение на всички нови сгради с „почти нулево потребление на енергия“ от началото на 2024 г.