Момчил Панайотов

5 Публикации

Проблеми на дърветата в градска среда

Доц. д-р Момчил Панайотов от авторския ни екип в интервю за БНР – Радио Видин относно проблеми на дърветата в градска среда, които страдат и от човешка намеса, и от климатичните промени.

Как влияе климатът над горите?

Доц. д-р Момчил Панайотов от авторския ни екип пред Радио София относно влиянието на климатичните промени над горите. По думите му България е страна, която много зависи от земеделие, горски и водни ресурси, и ако нещо в климата е неблагоприятно в средата, в която живеем, то касае всеки един от нас.

Климатичните промени и горите

Момчил Панайотов от авторския ни екип разказва за БНР Видин относно очакваните отражения на измененията на климата върху горите.

Горите ще бъдат от най-засегнатите екосистеми от климатичните промени

Горите са сред най-важните и уязвими по отношение на климата екосистеми. Те имат основна роля за поглъщането на въглероден диоксид и дългосрочното съхраняване на въглерод. Същевременно климатичните промени имат потенциал да предизвикат значителни, често неблагоприятни промени в горите в глобален и локален контекст. Въпреки, че широката общественост в България нерядко отказва да приеме наличието на климатични промени, вече се наблюдават примери, които изискват по-сериозно внимание, разбиране и в някои случаи – действия. В различни стратегически документи са очертани редица такива, но за реалното им прилагане е необходим широк консенсус в обществото, подготвени специалисти и готовност за инвестиции.

Влиянието на горите върху климата

В първия ден от „Седмица на гората“ проведохме втория ни пресклуб на тема „Влиянието на климатичните промени върху българските гори“. В него доц. д-р Момчил Панайотов от екипа ни представи интересни данни и прогнози за състоянието на българските гори под въздействието на климатичните промени.