Енергийните общности – в основата на децентрализацията на енергийната система

Какви са пречките и защо у нас все още не съществуват енергийни общности?

Теодора Стоянова е консултант в областта на енергийния преход и възобновяемите източници на енергия. Теодора има магистърска степен по управление на околната среда от Университета „Йейл“ в САЩ. Била е част от екипа на „Грийнпийс“ – България като координатор на кампанията „Климат и енергия“. Интересите ѝ са в сферата на справедливия енергиен преход в Европа, развитието на енергийните общности и възобновяемата енергия и подобряване качеството на атмосферния въздух. Теодора е и съавтор на доклада, който е представен в настоящата публикация.

Следващите десетилетия до 2050 г. ще бъдат от ключово значение за трансформацията на енергийната система на България. И докато в някои европейски страни от години активна част от този процес заемат енергийните общности, то в България те все още не съществуват. Нов доклад разглежда възможностите за развитие на енергийните общности в България, основните пречки пред тяхното развитие и препоръки за разгръщане на потенциала им.

Предстоят турбулентни години за българската енергийна система. Трансформацията ѝ е неизбежна, движена от една страна от амбициозните цели на Европейския съюз (ЕС) за намаляване на въглеродните емисии с 55% към 2030 г., а от друга от пазарната реалност. Бързо спадащите разходи на инсталациите, използващи възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), новата Директива на Европейския съюз за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II) и трайното покачване на цените на електроенергията допринасят значително за тази промяна. В допълнение, Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници заедно с Европейския зелен пакт дават тласък за коренно преосмисляне на инвестициите в областта на енергетиката и климата в целия ЕС.

В тази среда през последните години в България се наблюдава раздвижване на пазара за фотоволтаични системи, особено такива, инсталирани от малки и средни предприятия, с цел намаляване потреблението им от мрежата. В същото време проектите, притежавани от групи граждани или енергийни общности, си остават рядкост в България. Това обаче може скоро да се промени с либерализацията на цените за битовите клиенти. Но само пазарният натиск няма да бъде достатъчен за пълноценното и устойчиво развитие на енергийните общности.

Какво е това „енергийна общност“?

Енергийната общност е група лица, които се обединяват и съвместно финансират проект за възобновяема енергия или под формата на гражданска инициатива със структура „от долу нагоре“, или в партньорство с местните общини, чиято основна цел е да осигурява не толкова финансови, колкото екологични, икономически или социални ползи на своите членове или на районите, в които оперира.

Като държава – членка на ЕС, България е задължена да прилага директивата RED II. Като част от този процес тя ще трябва да приеме редица нови разпоредби, за да осигури по-голяма правна и регулаторна сигурност за развитието на енергийните общности и „производителите-потребители“, които са залегнали в основата на визията за енергийна трансформация на европейско ниво. 

В директивата е заложено правото на домакинствата и предприятията да инсталират собствени системи за снабдяване с енергия от възобновяеми източници по места и са предвидени редица ясни насоки във връзка с регулацията на сектора. Посочени са и конкретни изисквания за улесняване на създаването на енергийни общности. В България, за съжаление, понастоящем е налице закъснение на транспонирането на Директивата RED II, както и липса на ясна и надеждна нормативна уредба за проекти за енергия от възобновяеми източници. Тези пропуски в политиката затрудняват още повече развитието и на енергийните общности в България в сравнение с други държави – членки на ЕС.

Енергийните общности могат да съществуват под различни форми. Една от най-разпознаваемите и често срещани форми на енергийни общности в Европа е енергийният кооператив, но се срещат още и като публично-частни партньорства с местни партньори или като съдружия или сдружения. 

Независимо от формата, която приемат, енергийните общности могат да допринесат и с редица ползи за обществото. Енергийните проекти на ниво общност позволяват на хората да бъдат активни участници в енергийната система, подпомага децентрализацията ѝ и намалява общата зависимост от изкопаемите горива, като по този начин допринася за ограничаването на емисиите на парникови газове. Освен това концепцията за енергийни общности представлява социална иновация, която може едновременно да даде решения за проблема с енергийната бедност в България. Много енергийни общности в Европа дават възможност на социално и икономически уязвими групи да участват и да се възползват от проектите, без да допринасят финансово към тях. Докладът разглежда няколко такива конкретни примера.

Има ли енергийни общности в България?

Енергийни общности в истинския смисъл на понятието към момента в България няма. Докладът разглежда няколко примера, които могат да се определят като първообрази на енергийни общности. Един от първите проекти в България, наподобяващи енергийна общност, е покривната фотоволтаична инсталация на жилищен блок в ж. к. „Христо Смирненски“ в гр. София. Собствениците на 117 апартамента са обединили ресурсите си през 2010 година и са инвестирали в покривна фотоволтаична инсталация с мощност от 28 kW. Фотоволтаичната инсталация, която е обща собственост, носи редовни месечни приходи на юридическото лице, които се използват за плащане на общите сметки и разноските по поддръжката на сградата. За разлика от „истинските“ енергийни общности обаче, където произведената енергия се използва за задоволяване на нуждите на общността, в този случай цялата произведена енергия се подава към мрежата по схемата с преференциални цени за изкупуване.

Примери идват и от някои общини, които успяват да мобилизират европейски средства за внедряването на възобновяеми енергийни източници сред общинските сгради. Такъв показателен пример е община Стралджа, която използва геотермална енергия за отоплението на общинските детска градина и училище.

Какво е необходимо за развитието на енергийните общности?

Развитието на енергийни общности в България може да донесе ползи за домакинства, малки предприятия, земеделски стопани и общини, но за да се задействат промените в тази посока, е нужно време, трайна подкрепа и ясна нормативна база. 

Освен липсващата регулаторна и правна рамка други основни пречки пред развитието на енергийните общности са ниската осведоменост сред домакинствата, общините и малките и средни предприятия и донякъде негативните нагласи към общностната и обща работа; липсата на финансиране и достъпни финансови инструменти; неясноти в данъчното законодателство и пропуски по отношение на обезщетенията и възнагражденията за нетни излишъци от произведена енергия от енергийните общности.

Ето защо сред основните препоръки, отправени в доклада са:

 • Създаване на комплексна нормативна уредба за енергийните общности, която да е съгласувана с Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II) и да създава регулаторна и правна сигурност за сектора;
 • Изграждане на капацитет, осведоменост и административна експертност в проучването, изграждането и присъединяването на проекти за енергийни общности;
 • Разработване на широкомащабна информационна кампания за осведомяване и образоване на гражданите, фирмите и общините относно ползите от енергийните общности;
 • Мобилизиране на инструменти за финансиране (под формата на нисколихвени кредити или грантове), за да се помогне на домакинствата с ниски и средни доходи, както и на малките и средни предприятия да участват в енергийни общности в своя район и насочване на публични и европейски средства за подпомагане на инвестициите в енергийни общности (чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, например);
 • Въвеждане на нетното и виртуалното нетно отчитане, което ще спомогне участниците в енергийните общности да сведат до нула собствените си сметки за електричество като използват електроенергията, доставяна от проекта, на енергийната общност.

Постигането на амбициозните цели на Европейския съюз за намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 55% до 2030 г. и на въглеродна неутралност до 2050 г. налага цялостно преосмисляне на широк спектър аспекти от нашия живот. Производството на електроенергия е ключов елемент от тази промяна. Ето защо е важно в енергийния преход да се включат всички, включително и домакинствата и общините, а не само големите производители на енергия. Децентрализирането на енергийната система и участието на домакинствата и общностите в производството на енергия от възобновяеми източници е в основата на трансформацията, заложена в европейското законодателство и е въпрос на време тези промени да станат реалност и в България.


В публикацията са използвани материали от:

 1. Директива на Европейския съюз за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
 2. IRENA Coalition for Action (2020), Stimulating investment in community energy: Broadening the ownership of renewables, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. https://coalition.irena.org/-/media/Files/IRENA/Coalition-for-Action/IRENA_Coalition_Stimulating_Investment_in_Community_Energy_2020.pdf
 3. IRENA (2020), Renewable energy prospects for Central and South-Eastern Europe Energy Connectivity (CESEC), International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Oct/IRENA_REmap_CESEC_2020.pdf
 4. Solar United Neighbors, “Solar for Municipalities” („Слънчева енергия за общините“): https://www.solarunitedneighbors.org/go-solar/solar-for-municipalities
 5. Общности за възобновяема енергия, информационен документ от обучителната платформа за политики в областта на нисковъглеродната икономика, август 2018 г., Interreg Europe, https://www.interregeurope.eu/news-and%20events/news/385/policy-brief-on-low-carbon-economy/
 6. Caramizaru, A. and Uihlein, A., Energy communities: an overview of energy and social innovation, EUR 30083 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-10713-2, doi:10.2760/180576, JRC11943 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119433/energy_communities_report_final.pdf
 7. Center for the Study of Democracy: Development of Small-Scale Renewable Energy Sources in Bulgaria Legislative and Administrative Challenges, Sofia 2018
 8. SCORE Project: https://www.score-h2020.eu/about-us
 9. Оценка на окончателния национален план на България в областта наенергетиката и климата https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_bulgaria.pdf
 10. Transposition Guidance for citizen energy policies: https://proseu.eu/sites/default/files/Resources/PROSEU_Transposition%20Guidance%20for%20REDII%20and%20EMD.pdf
 11. Национален план за възстановяване и устойчивост: https://www.nextgeneration.bg/14